Slideshow Image 2

K.I.O/K.I.A ႏွင္႔ ျဖစ္ပြားေနသည္႔ စစ္ပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေလ႔လာတင္ျပခ်က္

K.I.O/K.I.A ႏွင္႔ အစိုးရအၾကား၊ ျဖစ္ပြားေနသည္႔ စစ္ပြဲႏွင္႔ပတ္သက္၍ K.I.O လူၾကီးတဦးကို ေမးျမန္းၾကည္႔ရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားသည္ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။ ယခုလက္ရိွ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည္႔ ၉/၆/၂၀၁၁ ေန႔မွာစတင္ခဲ႔တဲ႔ တာပိန္ျမစ္ ေရအားလွ်က္စစ္စက္ရံု လံုျခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ျဖစ္ခဲ႔သည္႔ စစ္ပြဲဟာ ယခင္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင္႔၎၊ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွာ ျဖစ္ပြားေနသည္႔ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင္႔၎ မတူျခားနားေၾကာင္း၊ တာပိန္ေရးအားလွ်က္စစ္စက္ရံု မတည္ေဆာက္မီ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြခ်ိန္ကစျပီး စက္ရံုျပီးစီး၍ လွ်က္စစ္မီးရရိွသည္အထိ (စက္ရံုျပီးစီးသည္အထိ) K.I.O/K.I.A လံုျခံဳေရးေအာက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္ရံုမွာလည္း K.I.O/K.I.A ထိန္းခ်ဴပ္နယ္ေျမအတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ စက္ရံုျဖစ္ျပီး၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္(ထိုစဥ္က ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္) ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ကဘာလံုျခံဳေရး ျပႆနာမ်ွ မရိွခဲ႔ေၾကာင္း၊ စက္ရံုဖြင္႔ျပီး တစ္ႏွစ္ႏွီးပါး ၾကာလာသည္႔အခါမွ စက္ရံုလံုျခံဳျခင္းစကားေျပာလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝင္တိုက္တာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ မိုးမိတ္ဗ်ဴဟာမွျဖစ္ျပီး ယင္းကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ ၉/၆/၂၀၁၁ ရက္ေန႔မွာ K.I.O ဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ မပခ တိုင္းမွဴးအေျပာတြင္ အင္အားသံုးမည္႔ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳး ပါရိွေနသျဖင္႔ အင္အားမသံုးရန္ႏွင္႔ အကယ္၍အင္အားသံုးလာပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ တခုလံုးသို႔ စစ္မီးပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုျဖစ္လာပါက တုိင္းမွဴး၏ တာဝန္သာျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ အင္းအားသံုးလာပါက ခုခံကာကြယ္စစ္ဆင္ႏြဲရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ သိရိွရပါသည္။

ထို K.I.O လူၾကီးကဆက္ေျပာသည္မွာ ၁၀/၆/၂၀၁၁ ရက္တြင္ K.I.A ထံုဖိုစခန္း (ဘြမ္ဆင္စခန္း) ကိုစတင္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခံရေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင္႔ထိုေန႔မွာဘဲ K.I.O ဗဟိုေကာ္မီတီက ခုခံကာကြယ္စစ္ဆင္ႏြဲဘို႔ အမိန္႔ေပးခဲ႔ရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ဒီေနရာမွာ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ရန္လိုအပ္လ်က္ရိွပါတယ္။ လံုျခံဳေရးယိုယြင္းေနတယ္ဆိုတာဟာ ဘယ္ေလာက္ခိုင္လံုမႈရိွသလဲ၊ ဘာအေထာက္အထားေပၚအေျခခံျပီး ေျပာတာလဲ၊ လံုျခံဳေရးလိုအပ္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားခ်က္ရိွပါသလား၊ မည္သူမည္ဝါက တိုင္ၾကားသလဲ၊ အကယ္၍ လံုျခံဳေရး အမွန္တကယ္လိုအပ္တယ္ဆိုလ်င္ အင္အားမသံုးဘဲ အခ်င္းခ်င္း ညိွႏိႈင္းေျပာဆို၍မရႏိုင္ဘူးလား၊ ဘာေၾကာင္႔ အင္အားသံုးဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျပီးမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ေျပာရသလဲ၊ ဒီလိုဝင္တိုက္မဲ႔ကိစၥကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုရႏွင္႔ ၾကိဳတင္ညိွႏိႈင္း အသိေပးမႈေကာရိွခဲ႔ပါသလား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရကလည္း မိမိအုပ္ခ်ဴပ္နယ္ေျမထဲကို တိုက္ခိုက္လာတာကို ဘာျဖစ္လို႔ ျငိမ္ေနသလဲ၊ သမၼတၾကီးကိုေကာ ဒီကိစၥတင္ျပခဲ႔ဘူးတာရိွသလား ဆိုသည္႔ ေမးခြန္းမ်ားစြာေပၚထြက္ေနတာ ေတြ႕ရိွရပါတယ္။

K.I.O လူၾကီးက ဆက္လက္ေျပာျပရာမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တုန္းက အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းခဲ႔တာလည္း BGF ဖြဲ႕ဘို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဘို႔မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဘို႔ဘဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္ဆံေရးရုံးုလည္း (၃၀) ခန္႔ဖြင္႔ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါအေပၚသူတို႔ကဘယ္လိုျမင္သလဲ၊ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲမသိဘူး၊ စစ္ျပန္တိုက္ျပီးမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရေအာင္၊ ျငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ရေအာင္ဆိုလာတယ္၊ ဒါကို ႏႈတ္သာပြင္႔လင္းျပီး၊ အတြင္းစိတ္မပြင္႔လင္းဘူး၊ ပါးစပ္သာပြင္႔လင္းျပီး အတြင္းစိတ္မပြင္႔လင္းရင္ မျဖစ္ဘူးလို႔ K.I.O ဖက္ကျမင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။

ဒါကိုေထာက္ရင္ ယခုလက္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ ျပႆနာဟာ မည္သူေတြတာဝန္ရိွသလဲဆိုတာကို ေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႔၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးသင္႔သည္ဟု စာေရးသူကသံုးသပ္အပ္ပါသည္။ ေနာက္တခုက မပခ တုိင္းမွဴးရဲ႕ ၁၇/၉/၂၀၁၁ ရက္ေန႔စြဲပါ စာကိုလည္းထုတ္ျပပါတယ္။ ဒီစာကို မူရင္းစာသားအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

တဖက္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းၾကီးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ ေအာက္ေျခအတြင္း ပ႗ိပကၡမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈမ်ားမွအပ မိမိတို႔အေနျဖင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ ယခုလည္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားေၾကာင္း ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္လမ္းစလိုအပ္ပါေၾကာင္း ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပဳမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ပါရိွျပီးျဖစ္သျဖင္႔ ၾကိဳဆိုပါသည္။ အခိုင္အမာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးလုိအပ္ပါေၾကာင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ (ပံုxxx) ဤတိုင္းမွဴးရဲ႕စာအရဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာစဥ္းစားရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ မွစျပီး အဆင္႔ဆင္႔စုဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒမွာ အခိုင္အမာဆိုထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းဆိုတာလဲ ေဒသခံျပည္သူေတြ၊ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုေတြ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ရိွမွ၊ ခံစားႏိုင္မွ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္း မည္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ကိုသာ သို႔မဟုတ္ တဖက္သားအက်ိဳးခံစားခြင္႔ ရိွမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမည္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ယူဆရပါတယ္။ ဒီလို အခ်င္းခ်င္း ပ႗ိပကၡျဖစ္မယ္႔၊ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ၾကမယ္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ိဳးကိုေတာ႔ ရပ္တန္းကရပ္သင္႔ျပီလို႔လဲ ယူဆရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ တဖက္ႏိုင္ငံကို (တာထန္းကို) ၉၀% အက်ိဳးခံစားခြင္႔ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ယခု K.I.O/K.I.A ႏွင္႔ တိုက္ေနတဲ႔ တိုက္ပြဲေတြဟာ ၉၀% ေသာတဖက္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးဘို႔ တိုက္ေနတဲ႔တိုက္ပြဲေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေကာင္းမျမင္တတ္ရင္ (အျပင္ကၾကည္႔ရင္) ေတာ႔ K.I.O/K.I.A ႏွင္႔ အစိုးရတပ္တို႔ တိုက္ေနၾကတယ္လို႔ဘဲျမင္မွာပါ။ အမွန္တကယ္တြင္ သံုးပြင္႔ဆိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ တဖက္ႏိုင္ငံကေနာက္ ကြယ္မွာရိွေနတယ္ ဆိုတာကိုျမင္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္းေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းယူတတ္ရင္ေတာ႔ အေၾကာင္းမဟုတ္ေပမဲ႔၊ ထိုသို႔မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္တတိယ ပုဂိၢဳလ္ပါ၊ ပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတတိယ ပုဂိၢဳလ္ဟာ ဒီတိုက္ပြဲေတြမွာ ေသေၾက/ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြအတြက္ ေနာင္တေန႔ေန႔တြင္ တာဝန္ယူရပါလိမ္႔မယ္။

ဒီတိုက္ပြဲဟာဘာႏွင္႔ ႏႈိင္းလို႔ရမလဲဆိုရင္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း ဝတၳဳႏွင္႔ ႏႈိင္း၍ရမယ္ထင္ပါတယ္။ အစြယ္လိုသူကမိဖုရား၊ ေစခိုင္းသူက ဘုရင္မင္းျမတ္ မွ်ားပစ္သူက ေတာႏုတ္ဒရမုဆိုး၊ အပစ္ခံရသူက ဘုရားေလာင္း ဆဒၵန္ဆင္မင္း၊ အခုလည္း အစြယ္လိုသူက တဖက္ႏိုင္ငံ (တာထန္းကုမၸဏီ) ေစခိုင္းသူကအစိုးရ (ကာ/လံု)၊ သြားပစ္သူက ရဲေဘာ္တပ္မေတာ္သား ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာမတူတာတခုရိွတာက ဆဒၵန္မင္းက ဘုရားေလာင္းဆိုေတာ႔ အစြယ္ကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ၊ လိုလိုလားလား ျဖတ္ယူခြင္႔ျပဳျပီး အေသခံတိုက္တယ္၊ K.I.O/K.I.A က်ေတာ႔ ဘုရားေလာင္းေတြ မဟုတ္ဘူး၊ ပုထုစဥ္လူသားေတြဆိုေတာ႔ လြယ္လြယ္နဲ႔ အေသမခံခ်င္ၾကဘူး၊ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္လာရတယ္ဆိုေတာ႔ တိုက္ပြဲကရွည္ေနတယ္။ ေန႔စဥ္ ေသေၾကပ်က္စီးေနရတာ ခုအခ်ိန္အထိပါဘဲ။ ဒီလိုပစ္ခတ္ၾကေတာ႔ ျပည္သူလူထုလည္း အတိဒုကၡေရာက္ခဲ႔ရပါတယ္၊ ဒါကမည္သူ႔မွာ တာဝန္ရိွသလဲစဥ္းစားဘို႔လို ပါျပီ။

ဆဒၵန္ဆင္မင္းကိစၥက ဆဒၵန္ေရအိုင္မွာ ေရကစားရင္း မိဖုရားၾကီးကိုခါခ်ဥ္ေကာင္ခါခ် ၾကည္စားရာက စခဲ႔တာပါ။ ဆဒၵန္ဆင္မင္းကၾကည္စားေပမဲ႔ မိဖုရားက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေတာ႔ ေနာင္ဘဝတပါး ေျပာင္းတဲ႔အထိ အခဲမေၾကျဖစ္ကာ ဆဒၵန္ဆင္မင္း ဇီဝိန္ခ်ဳပ္သည္ထိ လက္စားေခ်ခဲ႔ပါတယ္။ ယခုလည္းအေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈမရိွ၊ အတိအက် ေျပာလို႔မရတဲ႔ လံုျခံဳေရးကိစၥကစခဲ႔တာပါ။ ယခုသမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ကလည္း K.I.O/K.I.A ကိ္ုႏိုင္ငံေတာ္ ေစတနာအျပည္႔နဲ႔ အေျမာက္လက္နက္ေတြႏွင္႔ ၾကည္စားတာလားေတာ႔မသိဘူး K.I.O/K.I.A ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာကတပ္ရင္း၊ တပ္မေတြကို ၁၀၅/၁၂၀ မမ အေျမာက္ၾကီးမ်ားႏွင္႔ တကြေခတ္မွီလက္နက္မ်ိဳးစံုႏွင္႔ ပို႔လႊတ္ျပီး မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္တယ္ဆိုကာ ပစ္ခတ္ၾကည္စားတာေတာ႔ မသင္႔ေတာ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ခါခ်ဥ္ေကာင္ ကလူကိုမေသေစႏိုင္ဘူး၊ အေျမာက္လက္နက္ေတြက လူကိုေသေစႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး K.I.O/K.I.A ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာ နယ္ေျမစိုးမိုေရး ယူေစျခင္းဟာ စစ္ေရးအႏုၾကမ္း စီးျခင္းဘဲလို႔ K.I.O/K.I.A ကယူဆေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုအႏုနည္းျဖင္႔ တိုက္ခိုက္လာျခင္းကို K.I.O/K.I.A  ကခြင္႔ မျပဳႏိုင္ဘူး၊ မိမိကိုယ္ကို တိုက္ဘို႔ စစ္လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြ၊ စစ္အင္အားေတြ၊ စစ္ရိကၡာေတြကို အသာတၾကည္ပို႔ေဆာင္ သိုေလွာင္ထားခြင္႔၊ ခံကတုတ္က်င္းေတြ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ခြင္႔တို႔ကို ခြင္႔မျပဳႏိုင္ဘူး၊ K.I.O/K.I.A အေနနဲ႔ ဒီလိုျဖစ္ေနတာကို ဟန္႔တားပစ္ခတ္ရျခင္း သာျဖစ္တယ္၊ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲဝင္ ေရာက္တိုက္စစ္ဆင္ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ဒါေၾကာင္႔ သမၼတၾကီးရဲ႕ ၁၀၅/၁၂၀ မမ အေျမာက္ေတြႏွင္႔ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာက တပ္ရင္း၊ တပ္မေတြကို K.I.O/K.I.A ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲ ပို႔လႊတ္ျပီး မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္တဲ႔ စစ္ဆင္ႏြဲတာသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔ စကားကိုလံုဝ လက္မခံႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါအျပင္ အေမရိကန္ ႏွင္႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈတို႔ကို ဖယ္ရွားေပးဘိ္ု႔ အေမရိကန္ ကိုတိုးလ်ိဳးေတာင္းပန္ေတာင္းဆိုသလို K.I.O/K.I.A ႏွင္႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ႔ ျဖတ္(၄) ျဖတ္၊ ေန႔စဥ္ႏွင္႔ အမွ်ေသေၾကပ်က္စီးေနရေသာ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္တယ္ဆိုျပီး ၁၀၅/၁၂၀ မမ အေျမာက္ၾကီးေတြႏွင္႔ ပို႔ထားတဲ႔ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာကတပ္ရင္း၊ တပ္မေတြကို အျမန္ဆံုးရုပ္သိမ္းေပးဖို႔က အဓိကက်တယ္၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈကို သမၼတ ကခံစားရတာထက္ သမၼတရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈကို K.I.O/K.I.A နဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားက အဆ (၁၀၀) မက ခံစားေနရတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ ေအးဒီလို တပ္စတင္ရုပ္သိမ္းသြားတဲ႔ေန႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စတင္ျမင္ရတဲ႔ေနျဖစ္ျပီး၊ သမၼတၾကီးရဲ႕ ၾသဇာအာဏာကို စတင္အသိအမွတ္ျပဳခံရမယ္႔ေန႔ လည္းျဖစ္လိမ္႔မယ္လို႔ K.I.O လူၾကီးကေျပာျပပါေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရိွေအာင္ ဖြင္႔ခ်တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ကခ်င္ဒူဝါၾကီး

14 comments:

Anonymous said...

အိမ္ ရွင္ မညီညြတ္ လို့သူစိမ္း ဝင္ အျမတ္ထုတ္တာ ဒါေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ့ စီး ပြား ဝါဒပဲ လက္ ရွိအစိုးရ ႏွင့္ KIA/KIO တို့အမွန္ကန္ဆံုး ေဆြးေႏြးညိွႏွိုင္း ၾကမယ္ဆိုရင္ ျငိမ္းခ်မ္းလာမွာပဲ ႏွစ္ ဖက္စစ္ေရးအ ရိွန္ေလ်ွာ့ျပီးမျဖစ္ႏိုင္ တဲ့ေတာင္းဆိုမွဳ ေတြ ႏွစ္ဖက္စလံုး ေလ်ွာ့ၾက မယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပမွာပါ တိုင္းရင္းသားအခြင့္ အ ေရး ကမ ေပး အာဏာကိုလက္ဝါး ၾကီး အုပ္ ေနလို့မရပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္းအသိဥာဏ္ဖြံ့ျဖိဳးျပီးဒီမိုက ေရစီဝါဒ ကိုနားလည္ဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ဒါဆိုရင္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္လာမွာ

Anonymous said...

Kaja nga yang rawt malan 52 ning de hpring wa sai anhte K.I.O/K.I.A gaw ningbaw ningla ni mungdan lu na matu hkyen lajang ai lam ni gaw ram ram naw hpyang ai lam mu mada nga ai.Mung masa ahkaw ahkang mai lu na lam hpe ten law law lang ngu na lu saga ai rai tim,mung masa timing hpe nchye tawt ai majaw ten shalai kau ai lang lang rai sai re.Ya lang mung Mung masa Timing ang ai ten gaw re. 2014(asian ningbaw)- 2015 Ra lata poi hta (makaw jan lu wa hkra lajang sharai kau dat yang) mungdan lu na matu ngu gaw anhte myusha ni shaning 200 ning ram shakut tim lu na lam gaw nhku na sai.Mungdan langai byin tai wa na matu gaw maigan mung dan nkau myi hku nna masat ya ra nga ai.Jahtum tsun ga nga yang gaw Ya yang na ten gaw mungdan gapdi la na ten "timing" wa ang sai hpe ntat kau ga ngu ai re.lama na 52 ning rawt malan sa wa ai hta tau nau na lak nak ,gumhpraw,masha, hpaji ndai ni hpe law hkra n lajang da ai nga yang gaw ta sharawt di w/p myusha yawng hpe tawngban let myen wa lata kaw shang bang mat wa na lam sha nga sai re.Ningbaw ningla ni hpe mung myen wa gaw langai hpang langai rim sat kau na sha re.asak 70 ning jan sai ginjaw salang ni ma hkra chyeju hte K.I.O/K.I.A ningbaw kalaw nga ai magam dap kaw na hkringsa mat yang gaw mung dan a matu grau kaja na shadu ai.asak kaba sai ni gaw moi na ladat hkrai manat da mayu ai myit a majaw mung masa Timing shalai kau nga ai law...........

Anonymous said...

Um ,,,myit yu hpa gaw rai nga ai .

Anonymous said...

ေတာ ေျကာင္ ေတြ kia ထဲ မ မ်ား ဖို႔ ဘဲ။ကိုယ္ က်ိုး သိတ္ မ ပါ ဘဲ ျပည္ သူ့ အက်ိုး ဦးစား ေပး ပါ ။

Anonymous said...

မျဖစ္နိုင္တဲ့ေတာင္းဆိုမူ ဆိုတာလဘာကိုဆိုလိုတာလည္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌန္းခြင့္ကမူလပင္လံုမွာပါျပီးသားကိုေတာင္ဆိုတာပါ။ ဒါကိုေပးနိုင္ရင္ေတာေရြွျပည္ေတာ္ေမ်ာ္တိုင္းေဝးၾကတာေပါအတူတူ

Anonymous said...

kaja sha tsung ga nga yang KIA/O hpe n gun n lu ai hku re !mung dan lu na lam n tsung ai hpe yu yang an hte prat hta rawt malan hkrung lam naw galu nga na re ngu mu ai..

Anonymous said...

အစိုးရတပ္မေတြ ဆုတ္သြားရင္
ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ ့လံုျခံ ုေရးကို
ဘယ္သူတာဝန္ယူမွာလဲ
kia ကတာဝန္ယူမွာေပါ့လို ့
လြယ္လြယ္မေျပာျကနဲ ့
ဒီေလာက္စစ္တပ္ေတြရိွတာေတာင္
ရထားလမ္းမိုင္းခြဲလိုက္
ကားလမ္းမိုင္းခြဲလိုက္နဲ ့
ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္
ေရာက္ဖူးရဲ ့လား စာေရးဆရာ
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ကခ်င္လူမ်ိဳး
ျကီးဘဲေနတယ္မထင္နဲ ့

Anonymous said...

UNFC ngu gaw ya ten hpa galaw nga ai?
Mungkan UN kaw nna gaw an hte hkam sha nga ai mabyin hpe mu ya nga ai
Myen mung masha yawng n dai lam ni hpe chye ra ra rai ra ai;'
Mungkan rap daw de an hte a lam hpe mung chye na hkra matut shana shabra ra sai ...

Anonymous said...

Myit yu na
UNFC ngu gaw ya ten hpa galaw nga ai?
Mungkan UN kaw nna gaw an hte hkam sha nga ai mabyin hpe mu ya nga ai I?
Myen mung masha yawng n dai lam ni hpe chye ra ra rai ra ai i?
Mungkan rap daw de an hte a lam hpe mung chye na hkra matut shana shabra ra sai ...

Anonymous said...

ေထာက္ခံတယ္ မိုင္းဘာေႀကာင္းခဲြတာလည္း ဘာေႀကာင့္ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေတြ့ေန လဲသိႀကလား ရဲေဘာ္ေတြကိုမေျပာဘူး အထက္က လူကိုေျပာတာေမတၲာရပ္ခံပါတယ္ လုပ္စားရတာသိပ္ခက္ ခဲပါတယ္

Anonymous said...

လမ္းမဖ်က္ပါနဲေတာ့kiaေရး ျပည္သူေတာ့ႀကာရင္ငတ္ျပီေသလိုက္မယ္

Anonymous said...

ေသ ပါ ေစ dONATION မ်ားမ်ား ရ ဖို့႕အ ေရး ျကီးတယ္။ေယာက္ ဖ ေရ။

Anonymous said...

ေခြးမ်ဳိးကိုေမးေတာ့ေခြဘက္ကပဲလိုက္ျပီးေျပာမွာေပါ့။ပူတာအိုကားလမ္းကနင္တို႕ေၾကာင့္သြားလို႕မရဘူး။ပူတာအိုမွာဆန္ရွားေတာ့kiaေတြဘယ္မွာသြားေသေနတာလဲ။မသာေလာင္းေလးေတြ။နင္တို႕ေသနတ္ပ္ျပျပီဆန္ေတာင္းရင္ရတယ္ေလ။စားဖို႕ဘယ္ပူမလဲ။နင္တိုသားမယားေတြကိုဒုကၡသည္စခန္းမွာထားခဲ႕ျပီးအစိုးရနဲ႕ျပည္သူေတြကေကြ်း။နင္တို႕ကျမန္မာႏုိင္ငံကိုဒုကၡေပးၾက။ေခြးျဖစ္မယ္။

Myo Myo Min said...

KIA ဆိုတာ သူပုန္ပါ။ ဒီေခြးသူေတာင္းစား အဆင္႔အတန္းမရွိတဲ႔ ေကာင္ေတြကို တပ္မေတာ္က မၾကာခင္ အျပဳတ္တိုက္ေတာ႔မယ္ ေစာင္႔သာၾကည္႕ေန .. တေကာင္မွ အရွင္မထားနဲ႔

Post a Comment