Slideshow Image 2

DKBA ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

အစိုးရအေနျဖင့္ KIA ေဒသအား အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းအေပၚ ကလိုထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕ (DKBA) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၄) ရက္။

ယေန႕ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ အေပၚ မိမိတို႕ဖက္မွ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ေပးကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ပထမ အဆင့္ျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကာလ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျဖတ္သန္းဆဲျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရရွိရံုျဖင့္ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာေဆာင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မိမိတို႕ႏွင့္မသက္ဆိုင္ဟူ၍ ယူဆမရေပ။ ပန္းဥယာဥ္တစ္ခုတြင္ အေရာင္အဆင္း တစ္မ်ိဳးထဲရွိေသာ ပန္းတစ္မ်ိဳးထည္းျဖင့္ မတင့္တယ္ႏိုင္ေပ။ အေရာင္အေသြးစံုေသာ ပန္းအမ်ိဳးအမည္ စံုေသာဥယာဥ္ ျဖစ္ပါက လူအမ်ားအတြက္ မ်က္စိပသာဓရွိျပီး စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ မိမိတို႕ ကလိုထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း (ရေကာက္ႏွင့္ေရႊသည့္ ေရႊကရင္မဟုတ္ဘဲ ဆလိန္ႏွင့္ေဆြသည့္ ေဆြကရင္) အျဖစ္ ခံယူထားသည့္အတိုင္း၊ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာ ပန္းဥယာဥ္ကဲ့သို႕၊ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ေဆြမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ သေဘာထား ျပီး မွ်ေ၀ခံစားပါသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရမွ ကခ်င္ေဒသအေပၚ ထိုးစစ္အရွိန္ျမွင့္ျပီး စြမ္းအားျပင္း လက္နက္ၾကီး မ်ားအျပင္ ေလေၾကာင္းမွတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ လာျခင္းအေပၚ မိမိတို႕ ကလိုထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕ (DKBA) မွလည္း မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ျကံုေနရ သကဲ့သို႕ခံစားရျပီး ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။

တဆက္ထည္းမွာဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား သတိေပးလိုသည္မွာ ေရွးလူၾကီးမ်ား ေျပာခဲ့ၾကေသာ စကားရပ္ထဲတြင္ (ေထာင္ျမင္ ရာစြန္႕) ဟူေသာ စကားရပ္သည္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ယေန႕ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳး သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ တစ္ခုခ်င္းႏွင့္တစ္ခုလံုး ဟူ၍ ခြဲေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ကခ်င္လူမ်ိဳး သည္ တစ္ခုခ်င္းျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးဟူသည္ တစ္ခုလံုးျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕ႏွင့္၎ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္၎ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျပီး အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကခ်င္ေဒသတြင္း ကိစၥကိုကိုင္တြယ္ရာမွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းျခင္း ထက္ လက္နက္ျဖင့္ အႏိုင္ယူလိုစိတ္ ပိုကဲေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤအေျခအေနအေပၚ မိမိတို႕ ကလိုထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕အျပင္ အျခားအပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူလူထုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ တျဖည္းျဖည္းယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ႕နည္း လာေနသည္။ ကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပသမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေနၾကသည္။ ကခ်င္ေဒသ ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ယခုအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယခင္ရရွိထားျပီးသား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကတိက၀တ္မ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုးရံႈး လာရဖြယ္ရွိသည္ဟု သတိေပးလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကခ်င္ေဒသ စစ္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုသည့္ ရာဂ႑န္းကို ဆက္လက္ဆုတ္ကိုင္ထားျပီး အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယံုၾကည္မႈ ေထာင္ဂ႑န္းကို စြန္႕လႊတ္မည္ေလာ။

တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ အမိန္႕ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ လူမႈအေဆာက္အအံု တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မူအရလက္ခံသည္။ သို႕ေသာ္ အမိန္႕ေပးႏိုင္စြမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ေတာ္တည့္မွန္ကန္ေသာ အမိန္႕ကိုေပးတတ္ဖို႕လိုသည္။ ယခုအေျခမ်ိဳးမွ တပ္ျပန္ဆုတ္ရလွ်င္ စစ္ေရး သိကၡာ၊ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသည္ဆိုသည့္ လြဲမွားေသာ အေတြးအေခၚဖက္မွ မခ်ဥ္းကပ္ ေစလိုပါ။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေနေသာတပ္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဆုတ္ခြါေစျပီး KIA အား ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲ၀ိုင္းသို႕ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက နတ္/လူ သာဓုေခၚမွာ ဧကန္မလြဲပါ။ ယခင္ကာလ ျပည္တြင္းလူထု/သံဃာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္၎။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္၎ လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္သာ ကိုင္တြယ္ေျဖရင္းခဲ့ေသာ သမိုင္းဆိုးသည့္ တပ္မေတာ္အတြက္ ယခုရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးကို ဆုတ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါက ျပည္သူယံုၾကည္ေသာ၊ ေလးစားေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းေပလိမ့္မည္။ စစ္ေရးသိကၡာ၊ တပ္မေတာ္သိကၡာ ဟူသည္ ျဒပ္မဲ့ခံစားခ်က္ျဖစ္ျပီး စစ္ေရးအတြက္ကုန္က်ေသာ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕ စစ္အသံုးစားရိတ္/ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ ျကံုေတြ႕ရေသာ လူမႈ ဒုကၡ/ေသာက မ်ားသည္ ျဒပ္ရွိခံစားခ်က္ျဖစ္သည္ကို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ထိုအေျခအေနဆိုးမ်ားမွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း မိမိတို႕ ကလိုထူးေဘာ (DKBA) ၏ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာလားပြယ္
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ကလိုထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕
(D K B A)

4 comments:

saw kyi said...

ဒီစစ္အစိုးရစကားယံုရင္ျဖင္႔ငါးပါးေတာင္မဟုတ္ဘူးသံဃာစဥ္ပါေမွာက္မွာ UNFC စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင္႔ ဒီဗမာအစိုးရစစ္တပ္ကိုအျမစ္မက်န္ေခ်မႈန္းႏိူင္မည္မွာမလႊဲဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္ Ty

eagle land said...

ေခြသားအေျကာင္းမသိရင္ေျပာျပမယ္
ထိုင္းနယ္စပ္မွာ ေဆးျပားေတြကို လားေတြ
လူေတြနဲ့ ကယ္ရီခ်ေနတာ
ထိုင္း နယ္စပ္က နို့ဘိုး နဲ့ ပိုင္ကလိုင္ ေရာက္ေအာင္သြား
ျပီးေမးျကည့္

Lung M. Thang said...

You don't know anything for ethic,if you want to know you can suck dog li before.

Lung M. Thang said...

Dkba genaral is prond of his army, thank a lot of your job and letter sawlphwe.

Post a Comment