Slideshow Image 2

HANGKAI BUM DE HPYEN MAWDAW (20) DU

January (9) bat Langai,
Jinghpaw Mungdaw Myitkyina-Manmaw lam Dawhpum Yang ninghtoi Hangkai Bum de myen hpyen asuya a hpyen hpung ni mawdaw (20) tup hte dai hpawt January (9) ya hkying (3:30am) ram hta du shang wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai myen hpyen asuya a hpyen mawdaw ni hta myen hpyen la ni rau laknak kaba (2) mung lawm ai lam hpe na chye lu ai. Ya ten myen hpyen asuya ni gaw Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Ginra ni de grau grau hpyen n gun jat htu lung wa nga sai lam hpe matut na chye lu ai.

According to eyes witness reported, Burmese soldiers continue to arrive in Hangkai mountain Kachin State with 20 lorries fully loaded with weapons, 2 artilleries and supplies on 09 January 2012 at 3:30am Burma time. In spite of Burmese regime government spreading news about possible cease fire talk with KIA and other ethnic arm groups Burmese soldiers continue its attack against KIA and Kachin civilian.

6 comments:

hkunman said...

KIO,KIA, Myutsaw share shagan ni e..., GOD Mying hpe gang let Lamu ga hpe mung hkin dit,di n-na kyuhpyi jahtau let gap mu,Hpa myi rai rai GOD kaw na gaw, Gachyi myi mung, N-mai yit mat wa ai,

Anonymous said...

wunpawng myu tsaw hpung ni langai lang na myen hpyen hpung hpe awngdang kau lu ai garai wa shaman yaai hte myu tsaw hpyen hpung zai ladat nga ai majaw rai sa.ndai lang mung awngpadang lu nare, ngai mu lu ai lam hpe tsundan mayu nngai, hpyen shamu ai ladat grai kaja ai, yagalaw ai hpyen ladat hpe myen wa loimi chye wa ai lam nga ai. myen wa a hpyen hpe yu yang

(1) unlimited resource gaw myen hpyen la ni rai nga malu ai. shan hte myen ni munkaba asak mai jaw nga ai .ndai hpe anhte chye ra nga ga ai. Rai sa nga jang myen wa a Limited resource gaw hpa re ai ta nga jawng,(1) ja,kum hpraw (b)military trucks (c) military weapon $ammunition (d) food & ration &gas (C) communication system & transportation lam rai nga ai hka lam ,wunleng lam, motor lam ndai ni gaw limited resource rai nga malu ai ndai ni hpe mai bin ai hku jahten ra na re, ndai ni hpe gara hku shama kau ya na, gara hku jahten kau ya na hpe jawm myit ra nga ga ai. ndai hpe nlu galaw jawng gasat ai lam lachyum nnga na re, hpyen wa hpe gasat ai kaw na gaw nmai maga ai, hpyen wa hpe yunmai jaji ai .hpyen wa hte seng ai lam gaw yawng hpyen rai nga ai . ndai limited resource hpe (150% target ) tawn da ra nga ai hpe ngai mulu nngai. garai wa kaw tut nang rai nga u ga

MYU TSAW MUNG TSAW said...

DAI NI KAW NA MYEN MUNG KAW NA GA GARAN SAI NGU N DAU YANG KAJA AI.TI NANG A MUNG DAN RAI SAI NGU AI HTE MAREN GALAW SA WA RA AI LAM NI HPE HPRUT HPRUT GALAW DAW DAN SA WA RA AI.W.P MYU SHA YAWNG A KYU HPYI N SEN MUNG (1) SHA MUNG DAN JAW RIT NGU HPYI RA AI.MYEN HTE SENG AI YAWNG HPE JAHTEN KAU RA AI.MAI BYIN YANG MYEN NGA YANG GWI PYI N MAI TAWN DA SAI. (A HKUN HKAN SE) HTA AI HTA AN HTE W.P MYU SHA HTA LAI N NA LAGA MYU YAWNG KAW HTA YANG KAJA AI.GRAU N NA MYEN, MIWA,KALA NI KAW HTA RA AI.N JAW YANG (SAN PYA) HKU GALAW DAN RA AI.SHANING 60 NING JAN AN HTE W.P MYU SHA NI GAW TI NANG MUNG DAN KATA KAW MANU DAN AI JA,LUNG SENG N HPRANG SUT RAI NI HPE YU SHALAI AI LET NAWHPU,MAJAP SIHTU HTE MATSAN MAYANG SHAT SHA LAI WA GA SAI.YA MUNG MATSAN MAYANG RAI NAM DE SHE MAJAN KOI YEN RA NGA GA AI..MYO MARE KABA HKAN GAW MYEN,MIWA,KALA NI PYAW SHA NGA MA AI.TI NANG A MUNG DAN KAW LAGA MYU NI N DAI ZAWN PYAW SHA NGA MA AI LAM GAW MYIT N DIK HPA RE.DAI MAJAW AN HTE LAMU GA MADU NI PYI JAM JAU HKRUM YANG LAGA MYU NI HPE MUNG JAM JAU HKRA GALAW RA AI...K.K RA SHARAWNG AI LAM GAW TI NANG LAMU GA HPE GAP DI LA N HTAWM NGWI PYAW SIM SA AI K.K HPE NAW KU AI MUNG DAN HTE MUNG DAN SHA BYIN TAI WA NA MATU RAI NGA AI.DAI MAJAW TSAW RA HKUNG GA AI MYU TSAW MUNG TSAW SHARE SHAGAN NI YAWNG HTE MYU SHA NI YAWNG K.K KAW KYU HPYI LET GALAW SA WA NA SHAWNG LAM HPE MYIT TUT DANG AI,UN AN AI LAM NI HPE HPRUT HPRUT DI LET RAU SHAKUT SA WA GA NGU..........

MYU TSAW MUNG TSAW said...

(1)MAKAM MASHAM LAM HTA YU YANG K.K GAW DAI NI AN HTE W.P MYU SHA NI HPE GAWK NGU NAW AI MYU NI HTE RAU N NGA SHANGUN SAI.(2) MUNG MASA HKU YU GA NGA YANG AN HTE MYU SHA NI HPE K.K GAW MUNG DAW HKU N RE SHA MUNG DAN HKU SHABYIN YA MAYU AI.(3) HPYEN MASA HKU YU GA NGA YANG K.K GAW MYIT UN AN AI LAM N NGA AI SHA GALAW SA WA NA SHAWNG LAM HTA SHI A MYING NING SANG HTE KYU HPYI LET HPRUT HPRUT DAW DAN GALAW SA WA NA HPE K.K RA SHARAWNG NGA AI.......YAWNG HPE HKUNG GA LET...

MYU TSAW MUNG TSAW said...

MOI (COMBODIA) KHAMA RAWT MALAN HPUNG NI ZAWN LADAT LANG RA SAI.MUNG DAN ASUYA NGA AI NI GAW NAM RAWNG RAWT MALAN HPUNG TAI MAT N NA KHAMA RAWT MALAN HPUNG NI GAW DAI NI MUNG DAN ASUYA BYIN MAT AI RE..YA DAI NI MYEN SAWA HPYEN HPE MUNG NAM DE BANG KAU N NA AN HTE A MYU TSAW HPYEN LA NI MYO DE BAI SHARA LA N NA MYEN SAWA HPE SHING DU HKU N NA MUNG,MAN HKU N NA MUNG HPYEN MAN 2 HKU MATEP SAT KAU RA AI...N BUNG LI PA,WAN LEN LAM,HKA LAM YAWNG PAT JAHTEN KAU RA SAI.....

myujet said...

jinghpawkasa e ,myen gwiran SI ai shi ni law law bai na mayu re ai,KIO n a pangdang lam hpe muk na mayu dik sai.

Post a Comment