Slideshow Image 2

MADU LAHKAWNG RAWNG AI LUNGPU

Tsaw ra ai Jinghpaw Wunpawng sha ni e nmu yu ai anhte buga de mu yu nga saga ai. N na yu ai mung anhte buga de na yu nga sai le. Laika ka ai wa hku na November 2011 shata hta laika ngau langai mi ka lai wa sai. Hpa ta? Nga yang masu bai n hkrum na matu shadum lai wa sai re. Ya mung n dum shani bai masu wa nga ma ai lu. Myen mung a hkring mang daju Thein Sein order jahkrat dat ai da. Jinghpaw mung de gaiwang shang nna shanglawt ni hpe gasat nga ai shi a hpyen dap ni hpe gasat hkring na matu, ning hkap gasat ai hta lai na, hkan gasat ai lam n galaw na matu aming jahkrat dat ai da. Dai lam bat lahkawng daram na wa tim majan n zim ai majaw, shiga lawk ni Thein Sein hpe bai san ai shaloi, Jinghpaw mung nam de rawng nga ai shi a hpyen la ni laika rai n lu la ai majaw or phone rai n lu la ai majaw, rai n chye nna re ngu htai ai da.

Ndai lai gaw “lagu gaw chye lagan n chye ai“ lam rai nga ai. Myen hpyen la ni shanhte a chyawm tari wa tsun ai yawng aloi sha na na matu, hpyen la shagu hpe phone naw mari jaw ra na zawn rai nga ai i? Mai dang waw ai wa n gaya tim Ji nu gawn ai wa gaya ai ngu ai ga malai, na ai ni yawng gaw mau na malai akye kabye na lam sha rai nga ai. Kaja wa myit yu yang, Gumsan magam Thein Sein tsun ai ga hpe hpyen jau bu wa a kyak n la ya ai lam sha rai nga ai. Hpyen jau bu wa mung majoi galaw ai lam n rai, 2008 gaw da ai tara kaw nan Vice President wa myit n hkrum yang gum san wa myit hku sha hpa mung n mai galaw ai nga da nga ai. Dai majaw, gaw da ai tara hta Gum san magam wa hta pyi vice gum san wa she grau power nga ai hku n rai i? Vice gumsan wa gaw shi a n pu na hpyen jau bu wa (ka koi ye u si chyuk) hpe gasat ai n hkring shangun ai majaw, re hpe magap da nga ai. Mung kan mungdan ni yawng hta n byin yu ai lam rai nga ai. Ndai gaw anhte mungdan kaw madu lahkawng up nga ai lam hpe asan sha mu mada nga ai.

Dai rai yang ya anhte a kam hpa nga ai ningbaw ningla ni majan simsa na matu bawngban taw nga ai gaw gadai the ta? Mung shawa a hkringmang wa a hpung ni hte sha bawngban nna, hpyen jau bu hkring mang wa hte n bawngban ai rai yang, hpawt hpra ni grai hkrak sai ngu bawngban tawn ai lam gaw, gaman rai mat na hpe, ma langai a myi jut hku yu tim dan leng na lam nga nga ai. Madu lahkawng n rup n ra nga ai ngu ai gaw danleng dik nga ai le. Ndai gaw grai myit shalawm ra na re ngu tsaw ra ai ningbaw ningla ni yawng hpe hpaji jaw mayu n ngai. Mung masa de she Thein Sein wa power nga ai zawn raitim, hpyen masa de gaw hpyen jau bu wa chyu sha gumrawng gumtsa hpe jum tek nga ai ngu ai gaw grai adan aleng re nga ai. Aung San Kaw mung Media ni hpe tsun ai shaloi, “gumsan magam Thein Sein wa Power gade daram lu jai nga ai ngu ai hpe a tsawm rai n lu hting ram shi ai” nga tsun ai gaw, myen mungdan a gumrawng gumtsang power ma hkra hpe Thein Sein hkrai n madu ai nga ai hte bung nga ai. President (gumsan magam) gaw mungdan a tsaw dik htum ai power nga ra ai rai tim hpyen masa hta rai jang hpyen jau bu wa sha power nga ai hpe mu lu ai. Ndai gaw Democracy galaw nga ai nga mungkan de n sen pyaw shapraw nga ai myen mung dan a lai ladat rai nga ai.

Raitim bawngban ai lam saw lajin jang gaw, mai gan ni yu yang tsawm daw rai ra ai majaw, kabu gara hkap la nna bawngban hkat ra nga ai. Simsa bawngban ai lam gaw mungkan de myen asuya a myi man lu na matu san san sha re. Kaja wa anhte amyu sha ni hpe tsaw ra nna bawngban ai lam n re. Dai re majaw, bawngban ai lam hta anhte mung, mungkan yu yang htap htuk na hku sha galaw jang ram na sai. Bawn ban nna she annau ni mungdan lu na n re. Dip tawn, gamu tawn lu nna she ra ai hpe ahkye gare la lu na re hpe annau ni yawng kam ra ai. Masa hpe atsawm yu yang anhte myu sha ni hku nna, myit masa hku mung dang nga saga ai. Hpyen masa hte mung dang ai hku rai nga sai. Myen ni n dai hta grau nna n gun shadat na n gun n nga sai. Loi mi jat dat ai hte “la kau manu” nga shi shawng jaw wa na sha rai sai. Hpyen gasat ai shada rai tim, myen hte anhte share shagan ni gaw hkam la ai lam nan n bung ai. Myen hpyen la ni gaw, shat man man lu sha kun? Nga nna hpyen shang ai. Shat atsawm n hkru sha nga ai hta, n tsa na ni a hprep sha kau ai bai hkrum rai nna, hpyen gasat na myit n lawm dik ai. N tsa na ni hpe maroi nni ai lam hkrai rai tim, anhte a share shagan ni gaw, lu lawm lam a matu, ja gumhpraw marit nna n rai, myu tsaw myit , mungtsaw myit a majaw sha, gasat nga ai majan re majaw, anhte matu gaw shawng kaw Awng Padang la nga sai. Chyum laika hta “na lata amu nang sha lu na” ngu ai gaw annau ni hpe tsun ai re. Kachyi mi mung n shayawm ga. Gasat ga. Nanhte share shagan ni a hpang e Wunpawng myu sha ni yawng lahkrip ra ra rai madi shadaw nga ga ai. Mungkan ting nga ai Wunpawng myu sha ni yawng madi shadaw ga. Wunpawng mungdan a matu, dang lu ai maga hku na arang bang ga ngu, ngang kang ai lahpum hte madi shadaw nga na.

Hkung ga let
Gu Namti

3 comments:

sshanglawt said...

gu nmati e jaw dik nga ai law,bawngban tim lachyum pru na masa n'nga ai matut gasat sha kaja nga ai ngu mu ai.myen hpe gaw nmai hkrit sai law
myen sum machyi dik wa ai majaw ten garawt nna mungkan de shatsawm lu hkra shakut nna annau ni a
tsin yam masha ni hpe nmai garum hkra galaw mayu ai ladat mung pru nga ai.

Anonymous said...

re law, anhte hpe aten garawt ai she re, anhte ndai hku aten galu yang anhte myu sha tsin yam hkrum nga ai ni grai machyi na re, lawan gasat la ra sai, anhte gasat ai rai yang galai pi nbawng ban jang mung dan lu na re, kaja wa anhte K.K hpe Aung Dang ai wa Shalawt Shakawt ai wa re ngu hpe kam ai majaw shi nan shalawt na re,

Anonymous said...

e law agu namati e,an hte mung grai madi shadaw ai law,mung hpawn kun? awm dawm kun? ngu asan sha myit mat ra sai an hte zawn rai mung dan kaji east timoe ni pyi awm dawm mung dan lu mat sai an hte gaw Makam masham, Htunghkying ,laika,ga ni langai mung nbung ai UN kaw hpyi la sa ga law.

Post a Comment