Slideshow Image 2

NAM NGAWN MARE KAW GAP

January (13) bat Manga
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (3) Ginra Nam Ngawn Mare kaw Dap Dung (12) na KIA myu tsaw share shagan ni hte myen tai hpyen hka-la-ya (109) dap ni January (12) jahpawt daw hkying (8:30am) ram hta gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

1 comments:

NN said...

Nam Ngawn nga gara nam ngawn ma?? Loi Je kaw na Nba Pa sa lam Nam Ngawn kaw gaw n gap hkat ai da.. Buga masha ni tsun ai...

Post a Comment