Slideshow Image 2

WIN HKAM KAW GASAT

January (13) bat Manga
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (3) rai nga ai Loi Je mare lahta na Win Hkam Mare kaw Dap Dung (16) na KIA myu tsaw share shagan ni hte myen tai hpyen hpung ni January (12) ya shana de daw hkying (3:30am) ram hta gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Kata lam shiga hpe hkrak n chye lu shi ai.

0 comments:

Post a Comment