Slideshow Image 2

JAN BAWK JA (NDF) HTE SAN HTAI

7 comments:

Anonymous said...

Grai kaja ai.Matut nna ndai zawn re ai sumla hkrung shiga ni hpe mara ya rit yaw.
Grai gaw agam ai raitim mu mada ai langai mi gaw san htai nga ai ten hpang de na hpunau ni a myen ga nsen ni grai garu na loi mi gaw madat yak ai re.GRAI CHYEJU KABA SAI.GOD BLESS ALL W.P

Anonymous said...

San htai hta mung myen ga,makau kaw na ni mung mye ga a garrr galoi she anhte myu sha ni n dai myen sa wa ni a man kaw na lawt lu na kun i???????

Anonymous said...

Grai chyeju kaba sai, KOB ni malawn ni e..matut shakut ga. San-htai galaw ai ngu gaw, grai dam lada ai bungli kaba rai nna, n-gun, atsawm mung grai rawng ai laman re. Matut hka ja nna, shakut ga..KOB staffs ni e. Moi na, Kachin Today a san-htai laman ni kawn nna hpaji la mai nga ai. Grai madan tsaw ai san-htai laman ni re ngu mu mada ai majaw re. Matut shakut ga, grau kaja wa hkra.

srgeineten said...

Damn it,STF Up i only heard behind the stranger men voices.
Are there Buddish temple or what a bothered burmese speeches.

Anonymous said...

Ndai zawn san htai galaw nga yang makau kaw manu mana Ga shaga garu ai hpe grai nan nchye na ai masha ni ngu sawn la mai na zawn re nga ai,ndai zawn masha ni na hkra web; site kaw shabra na matu ahkyak san htai lam re jang ya na zawn garu kachyi nga mala la nchye na ai masha ni man hta san htai ai lam hpang de nkalaw ga law,,chyeju hte...

Anonymous said...

Yawng a matu kaja u ga ngu san htai galaw ai gaw rai na re, kam ai. Hkungga lara ai lam kachyi mi mung n nga, makau de na gaw garu kachyi, myit yu pawt na zawn rai nga malit dai. Kanu kana jan hpe nan hte dai san htai woi galaw ai ni tawng ban mu, mala la nan rai malit dai. Hpang de dai hku gaw hkum di mu. Myusha ting a madang mala la nyem mat ai zawn nga hkam sha n ngai.

Anonymous said...

Grai kabu kara myit hte hpaw madat yu jang, aga ga, mala shala wa i? Kaning rai n na back - voice ni garu gaji ngoi ai shara kaw mi interview galaw ai ta. America mung dawnghkawn mu lu ai majaw Office langai ngai gaw re reng ai le. ya gaw lam makau kaw hkawm let shaga taw ai zaw zzaw, grai nan-self-respect hte respect others mung nga ai shingyim masha ni makau kaw grai lawm reng ai lo. Jan Bawk Ja hpe USA asuya ni WP ni a matu mara sharengshaga la ai majaw, WP i mung kabu kara shareng na re she myit jang, gara kaw na myen shajan n sen ni wa lawm taw ai ta.. Jinghpaw ni a n sen i?? USA shawn nga ai ni re majaw, Grai nan rai dum mat ai a rawn alai ni sam ai.. Myu shada n gawn n tsawn galaw jang, kaga myu hpan ni grau myi yu kaji na ra ai yaw... atsawm she sadi da ga..

Post a Comment