Slideshow Image 2

POI KABA

Myit shang sha dik ai hte mungkan na yu ai masha grai law hkra shang lawm ai mung masa pinra ntsa lung nna ka shing jawng ai poi kaba 2 bawsang hte myen shawng ningnan myen a ka hkrang hpe shawng maram yu ga ntsa lam, kata lam yu ga nga yang Dumsu U la hte U loi U la leng 1 jawm dun ai hte bung ai rapdaw hte hpyen dap hpung 2, nang shoi nang sha leng langai chyawm garawt, ya pandung du wa mahka e she leng garawt na Nga hpawlam langai bai jat wa ai majaw hpung masum gaw nang shoi nang sha gashun gashe dun ai hpe le hte le asan pra shachyaw mu wa nga ai,1. Rapdaw, 2. hpyen dap, 3. Asuya hte gum san magam ndai poi she grau bai myit shang sha na zawn, ndai poi kaba gaw grup grup na bum nga bawsang ni yu ra dik ai poi kaba she tai wa nga sai lahpawk dun n'gun jaw saga law. Ula kaba ndai ni kata lam n'gun kaba hte mayun n'gun chyam hkat nga ai. Rapdaw kata kaw hpyen tsawp galai hpun shada n'gun chyam ai dai hta Shweman, Tin Aung Myint Oo, Khin Aung Myint, Kyaw San, Gumshem myit nmat ai ni maga mi, Bai shan hte party madung na U Awng Taung, U Hte Oo, U Aung Myint - ni hpung mi, Gumsan magam hte U Wana Mawng Lwin, U Ko Ko Hlaing, U Aung Kyi hte gumsan hpe hpaji jaw ni gaw hpung mi, asuya masu tai tawn nga ai hta hpyen dap gaw n'gup kaba hpaw mahka nna yawng hpe sha kau na hkyen nga ai gaw bum marawn grup grup kaw nna lahpawk dum nna chyawm yu saga, n'gun jaw ga. Aga dai sha nre law, de hpang kaw mung gumra jawn ai hpawmi langai mi sumpan hkyeng kaw u tawng sumla hte re dawnghkawn hpai nna bahkang she tat na daram marawn, ngai madaw yawng hta grau ai tsawm shayi nga dang ai dang ai nga marawn, bahkang kata kaw labu kadun gaw sinna da sumpan shaje, lagaw hta gaw shan hpyi kyep din din tawn, labawp malu dat yu yang sinna shanhpraw dazik she kap, ntsa daw de gaw myu kaba zawn zawn, Democracy zawn zawn, bawsang jan bai tai na zawn zawn, hkum bawp she lawu, la kaba ni masin hpe achyaw ashun hkawm nga sai. Goi e .. poi kaba ndai grau she tsawm wa nga ai yaw. U la kaba masum n'gun chyam ai zawn re kaw gumra hpawmi langai mung bai lawm wa, poi yu masha gashun gashe shing jawng hkat ai wa, yu tsang na zawn, shada mayun gyem hkat, woi hpung kaba hpe hpunhtum madaw she daw jaw kau na zawn zawn, poi nau tsawm wa sai.

Lahta na shing jawng ai lam hpe lawu na ga baw hte bai myit yu ga.

1-Mung masha ngamu ngamai shimlum lam a matu shing jawng ai.
2-Tengman ai Tara masing kata kaw nga lu na matu.
3-Daru magam ahkaw ahkang lu na matu,

A-Arawng aya
B-Ningbaw Ningla tai lu na,
C-Ting kyeng up hkang lu na,
D-Sut masa kan wang lam,
E-Gumshem ladat up hkang na,
Shanhte kata lam kaw n dai hku shing jawng nga ai. Ndai hta hpa baw byin wa chye ai. Madu hpe madi shadaw masha law wa na matu.

a-Ra lata sinda pa hkaw tsun gahkyin lam
b-Masha n'gun law hkra
c-N'gun ja hkra ring chying hkra
d-Ja gumhpraw arung arai hkum hkra

Ndai shing jawng poi kaba hta mu ai, n'mu ai ladat hte kata masa, n tsa masa hku masha n'gun jahting ra sai majaw manang wa hpe dang kau lu na matu gaw masing kaba jahkrat nna galaw sa ra sai. Ndai shing jawng poi gaw masha law law a ra sharawng ai asak hte shing jawng ra ai poi kaba re majaw grai sadi ra ai. N'shang daw yang si chye ai masha law law galai shai chye ai, masha law law sharen da hkrum chye ai poi re. Masha langai a asak hte dubaw bunglat manu hpe grai myit shachyaw yu ra ai. Sadi ra ai. Lamang jaw kaw lahkam jaw jaw htawt ra sai. Ndai zawn re shing jawng poi a majaw ningbaw ningla ni hte mung chying shawa law law gaw asak ap nawng lai wa sai re. Ga shadawn Aung San zawn re ai ni hpe shada da gram sat kau ai. Dai ni mung Thein Sein hte Aung San Kaw zawn re ni gaw grai sadi ra ai hta lawm ai. Sha n'ga ningbaw tai ai ni law law sadi ra dik ai masa de yawng nga ai.

Raisa, ndai ni hpe sha poi kaba lu yu nga ai zawn rai tim annau ni hte bumnga bawsang ni mung shaning 60 jan sak du baw law law ap nawng arang bang nna shing jawng nga ga ai poi gaw grai n ngut shi ai. Annau ni mung rawt wa yup wa n'tsawm la ai yup mang n'dai hpe nkam mu na saga ai. Simsa lam ga baw dat ai majaw bawsang law law ga garan wa ai n ru n ra byin shangun ai. Kaja nga yang anhte bumnga bawsang ni yawng myit hkrum ai hte UNFC hku matut n'gun dat sa wa yang gaw poi n'dai anhte bawsang ni ra sharawng dik ai shanglawt lu na re.

Dai ni annau ni mung Ningbaw kaba, Du kaba Zau Seng hte ningbaw kaba law law myen a madu kata na byet kanu maza kanu law law hpe shangai shapraw nna sak ap nawng wa sai hpe ja ja dum nga ra ga ai, anhte sai daw Du kaba Lazum Kum Hpang zawn re hpe shari mu yu la gin nga ai, naw sadi ga. ya dai ni mung hpyen gaw anhte makau e sha nga ai re hpe dum ga, dai bawngban hta lawm ai ningbaw kaba Slg kaba ni hpe shadum mayu ai, dai ni mungkan na kai chyan ni lang ai n'hprang shingja gung tsi gaw chyam mu na grai yak ai tsi re masawp hkra nna, marawp hkrup nna ten galu hta she si chye ai gung tsi ni re majaw K K hte rau sak hkrung hkawm sa ga.

Ya dai ni myen mung a mung masa hpyen masa poi kaba gaw mungkan a myit shang sha nga ai poi kaba re majaw annau ni mung madu ang ai shara hte lit nhprai ai sadi maja let kang kang ka ka shakut sa wa ga. Maza kanu law law sha hkrum ai sha n'ga, maza kanu shada mung kawa sha hkat nga sai myen asuya gaw, daw agrawp na hkyen sai, matut shakut gasat ga. Lama myen ni gaw ndai hku ka dan yang nmai jang gaw pahkam hku hpyen dap she u shoi bai jum kau na masa pru nga sai. Rapdaw kata kade n'gun chyam hkat tim hpyen jaubu Min Aung Hlaing gaw zim sha n'gup ntu ai zawn nga dan nna majan matut gasat nga ai hpe maga mi de maram maja yu nga ga.

Poi, nang ngai shang lawm ra sai poi.

Myit grai nsu shi ai tsaw ra dik ai ma ni a singgu krin poi yu nga ai hte wa ntu mat sai dinggai dingla ni a mau mahka nna poi yu ai hpe matut dum ga.

Baren Numraw

2 comments:

shanglawt said...

baren bynraw e teng sha wa ningbaw ni grai sadi ra ai i?Awng San Du kaba zau seng Zau Tu Hpung shwi Zau seng ni hpe malap nmai nga ga ai.dai ni myen ni lang ai tsi gaw grai hkrit ra ai nga,grai kyu hpyi ya ga law.Baren shadum ya ai hpe grai chyeju dum ai.myen hte gaw bawngban nmai sai ngu shanglawt she matut gasat saga law.

Bum du said...

myen gaw ya na mung masha ladat democracy masing hku up hkang yu yang shanhte matu lachyum npru na zawn re akyu nmu ai madu ra ai hku gamyet dip up sha masu sha nlu na tai jang gaw she hte a jau kaw na myit tawn ai mahkam hakm tawn sai,hpyen dap de daru ahkaw ahkang bai matut lang wa chye ai.hpang de htingnut na nrai sai nga tim shanhte myit hta gaw dip gamyet dang sha mayu ai hpyen la myit grai nmai shi nga ai.

Post a Comment