Slideshow Image 2

SATAN GAW HPA MAJAW WUNPAWNG MYUSHA NI HPE SHAMYIT NGA DAW (II)

RAWT MALAN HPANG

Wunpawng Myusha ni gaw Myen asuya hpe gade lang hkye la wa sai raitim bum nga masha ni lu ging ai ahkaw ahkang lu wa na matu shing ran n mu sai majaw 1961 ning kaw rawt malan hpang wa sai. Dai shaloi Myenmung a Commander-In-Chief rai nga ai Gen. Ne Win gaw grai hkrit kajawng mat sai rai nna, bum nga masha ni hpe shamyit kau lu na matu shawng nnan e, 1962 ning hta U Nu asuya hpe daru magam zing la nu ai. Myen asuya ni asak matut hkrung lu na matu ra ahkyak dik ai ten ni hta Wunpawng Myusha ni hpe hpyen masa, mungmasa kaw asung jashawn ngut sai rai nna, ya gaw Wunpawng Myusha in hpe shamyit kau na mahtang ladat shaw masai.

Ahkyak ai gaw, KIO hpe sha shamyit ai rai yang npawt nhpang rai nga ai mungmasha ni gaw grau tsang hpa rawt malan lam npawt nhpang bai shachying la na ma ai majaw Wunpawng Myusha ni hte hpawn lu shamyit kau jang gaw kaga ngam nga ai bum nga masha ni hpe matut shamyit na matu lit n li na sai, nga nna myit la manu ai. Shing rai prat (4) hta mung prat (1-3) na zawn bum nga masha ni a amying shingteng ni Myenmung a maumwi mausa kaw na shamyit kau lu na matu hkyen wa masai. Dai majaw 1963 ning hta Wunpawng Myusha ni hte KIO hpe shawng shamyit kau na matu lawu na hte maren masing shalat masai.
1. Makam masham lam hpe dumbru dumbra galaw dat ai hte kahkyin gumdin lam lu jahten sai.
2. Hpakant hpe gat lawk shatai nna nanghpam malu masha shabra dat ai hte aten kadun laman Wunpawng Myusha ni kani ya byin wa sai.
3. Mokong, Monyin, Hpakant hkan e AIDS ana kanu ni shabra dat ai hte amyu hpe jahten sharun lu ai ana ahkya ni chyam bra wa sai. Kaga ladat ni law law nga ai raitim ndai myu masum gaw na chying ahkyak ai masing a npawt nhpang ni rai nga ai.

KIO HTE COMMUNIST PARTY OF BURMA (CPB) MILITARY ALLIANCE HPAW

Aten ladaw hte grup yin a masa hta hkan nna KIO gaw CPB hte Military Alliance galaw nna hpyen man bung ai Myen hpyen asuya hpe pawng gasat na matu myit hkrum nhtawm hpyen hpaji ni mung jahtuk shabung wa nga magang sai. Dai shaloi Myen hpyen asuya a matu na chying hkrit hpa byin wa ai. Madung gaw KIO hte CPB hpyen man pawng dat ai hte Miwa gaw KIO hpe laknak ntaw ntsang jaw na rai nna, shawng de British hte American ni Kachin hpe laknak jaw dat ai hte Japan ni hpe Myenmung kaw nna lu gasat shapraw dat ai hpe mu wa sai zawn, ndai lang gaw Myen ni hpe gasat dang la ai baw rai wa na sai nga nna myit tsang wa masai. Dai majaw hpyen asuya gaw shi a hpyen rai nga ai Miwa hte lawan ladan jahkau la nna hpu nau Wa hpung hpe asung jashawn ai ladat hte 1989 ning hta CPB ni hpe daru magam zing la manu ai. Tau nau nna hkyen tawn sai hte maren Wa hpyen hpung gaw Myen hpyen dap hte gap hkat jahkring nna Wa ni hpe sut masa ahkaw ahkang amyu myu jaw let shabyawng kau masai.

Pajau Pan

1 comments:

Anonymous said...

Ndai labau ni hpe yu yang Myen wa gaw anhte hta grau zen ai hpe hkamla yin la ga. Myen a lagaw lahkam hpe chye mu ai ningbaw ni anhte hta ra nga ai,myen a ladat hpe tau hkrau nchye mu ai ningbaw K.I.A/K.I.O ningbaw ni nga yang shara yen ya ga.Ya mung mai byin yang gaw mungkan ting chyambra nga ai myusha n-gun rawng ai ni ma hkra bai ginhtang wa nhtawm myen hpe gasat na matu ningbaw ningla ni ladat shaw nhtawm shana sa wa ga.Ngut jang myi na shi nga ai mung dan de bai dat dat ga.Mai byin na kun? lamu ga tat kau gaw nmai nga ai.Myen hkristan hpung sara ni tsun ai amyu kayau kau masing hpe sadi maja nga ga.

Post a Comment