Slideshow Image 2

PUTAO LAM DE HPYEN MAWDAW (60) LAI LUNG WA

February (22) bat Masum,
Jinghpaw Mungdaw Myitkyina Mare kaba Mali Hka Marai kawn myen asuya a hpyen mawdaw (60) ram gaw Putao maga de dai ni lai lung mat wa sai lam shiga na chye lu ai. Putao lam de shachyaw tawn ai mahkrai hpaw poi lung wa ai re lam hpe mung matut na chye lu ai.

3 comments:

Anonymous said...

hpa majaw ma hkrai galaw ai hpe ah ten jaw taw ai re kun dai ma hkrai ngut ai hte po tau de myen ma nu ma na lung wa di na putau hpe bai myen ni na la ta de aup gau mu yaw hpa hpe she yu taw ia re kun ya ten gaw ma hkrai galaw ai zawn re ai ni ka ji ma ha hkang n mai jaw ai re nga yawng ka baw gau ya ra ai dai myen ni hpe grai she yu taw nga mu nan hte na mai dang de shang wa nga sai ma joi she yu sha lai gau mu

Anonymous said...

Laknak lang da ai ni gaw baw gum nga na matu nre.
Sawa ni hpe gau na matu nre i?
Chyeju hte naw sharin shaga dat mu.GAU KAU MU.

Anonymous said...

jinghpaw ni a hpyendap gaw, myen ni a hpye moto hpe wanleng, sanghpaw ni hpe hpen nshadu nga ai gaw, ti nang hpe gap wa jang she hpyen re ai lam chye nga ai gaw.

Post a Comment