Slideshow Image 2

HKA LA YANG GAW GASAT

March (30) bat Manga
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) up hkang Ginra rai nga ai Hka La Yang kaw dai ni KIA myu tsaw share shagan ni hte myen hpyen hpung ni gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn gasat ai hta myen maga na (1) hkrat nna du (2) hkala wa sai lam na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment