Slideshow Image 2

N PAWN MARE KAW GASAT

March (19) bat Langai,

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (1) npu Dung (12) Ginra rai nga ai N Pawn Mare kaw March (18) ya shani Dung (12) na KIA myu tsaw share shagan ni hte myen asuya hpyen hpung ni shani ting gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Shana maga n sin nau sin wa ai majaw gan jahkring da ai lam hte, n htoi htoi yang matut nna gasat wa ra na zawn re lam na chye lu ai. N dai N Pawn mare de myen hpyen n gun (500) ram htu lung wa ai re lam hte n dai majan hta myen de na ningtau dap up wa si na daram hkala lai wa sai lam mung na chye lu ai.

1 comments:

tsawra said...

dung (12) gaw dap ba (3) she re ai shut taw na

Post a Comment