Slideshow Image 2

ALAK MI KYU HPYI RA SAI LAM

April (13) bat Manga
Maigan Mungdan Shara Shagu de Chyambra nga ai Wunpawng Jinghpaw Myu Sha ni yawng hte e, Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya gaw Anhte a AWNG PADANG YEHOWA KARAI KASANG HTE RAU Wunpawng Mungdan hte Wunpawng Myu Sha ni a matu rawt sana re lam na chye lu ai. Dai re majaw Myu Sha ni tinang du nga ai shara kaw na Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hte Wunpawng Mungdan, Wunpawng Myu Sha ni yawng a matu aja awa akyu hpyi shang lawm garum shingtau sa wa nga ga.

5 comments:

Unknown said...

Anhte mung shawa ni gaw Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hku nna AWNG PADANG YEHOWA KARAI KASANG HTE RAU hte rawt ai 9th June 2011 kaw nna rai sai ngu hkam la ai wa, ya she rawt ai hku i? Laiza de htu wa yang she offensive rawt na nga ai gaw aten hpang hkrat wa nga sai ngu mu mada ai. Anhte lu ai laknak hte htim gasat majan galaw gring ai na sai, Sumpra Bum, Putao, Danai Hugawng de Myen grai shalai bang kau sai hpang mi she ya htim gasat majan hpang na nga?

Hpa mi raitim, ja ja akyu hpyi mayu ai gaw, mung masa lam hpa mung nchye, amyu mungdan hpe makawp maga na sha chye ai, shawnglam myutsaw hpyenla ni hpe machyu pala, Myen hpyen a laknak na makawp maga ya nga u gaw law. KIO Ginjaw ningbaw ni mung grai nam nak rawng ai- mung shawa, dap shawa ra sharawng ai mung masa lam hpe gasup lu nga mu ga ahkyu hpyi dat ai. Amen!

hkunman said...

Ngai shani sha gu,kyuhpyi nga n-ngai,KIO,KIA,hte Jinghpaw Wunpawng Myusha ni hpe MYEN DUSAT kawna hkye la na matu, Myen hpe, Jinghpaw Myu sha ni lata hta, ap ya na matu KYU HPYI dik nga n-ngai.LA-LA pyi n-lu yup ai.

hkunman said...

KIO,KIA,Myu tsaw share shagan ni e... YESU HKRISTU HTE YEHOWA KAWA KARAI KASANG KAW DAGAM MA CHYAI LA N-NA,RAWT MU,WA SHAT MAWT AI, HKU MYEN HPE MAWT SHARU KAW MU GA.

hkunman said...

KIO, KIA, hte Jinghpaw Wunpawng Myusha yawng hte e...Mungkan Pinra kaw YESU HKRISTU HTE KAWA KARAI KASANG YEWOWA A... chyeju hpung shingkang hpe, shinggyim masha ni a..man e..sakse hkam na matu, God, a..hpung shingkang hpe shadan shaleng na matu, Anhte Jinghpaw Wunpawng Myusha ni hpe God, lata la ai re.YESU HKRISTU HTE YEHOWA KARAI KASANG LAM HPE HKRAT CHYE AI NI. Mungkan ga, e..hkrit shara hpa n-nga ai.

Mung Ring said...

anhte Wunpawng amyu sha ni a marang e, myen mung dan ting na masha ni Karai Kasang hpe chye wa lu na matu Karai Kasang gaw anhte hpe jai lang nga ai re.

Post a Comment