Slideshow Image 2

MYEN NI 120MM MARE DE GAP BANG

April (22) Laban

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya up hkang ginra rai nga ai Gang Dau Yang mare kaw du nga myen tai hpyen ni gaw April (22) dai hpawt hkying (1:30am) ram hta (120mm) laknak kaba hte Na Lung Ninghtawn de gap bang dat ai lam shiga na chye lu ai. Myen tai hpyen ni gap dat ai (120mm) myawk si gaw Mai Sak Pa mare shinggan na Du Kaba Gauri Zau Seng a nga nawng hta wa hkrat kapaw ai lam shiga na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment