Slideshow Image 2

CHYINGHKAI "NU"

Ngai tsaw Chyinghkai hpan jaw ai,
chyeju shakawn, Wa Karai.
Shinggyim Kanu, yawng hpe ngai,
hkungga shagrau, daini rai.

Ngai gaw chyangai Nu pawn ai,
kawsi timung, chyu jaw ai.
Ngai gaw mangai, jit hkyi hkrai,
maza timung, Nu tsaw ai.

Ngai gaw makrai, dun kaw chyai,
n rau timung, Nu woi ai.
Ngai gaw put pai, Nu hpe hkrai,
shalu timung, myit galu ai.

Ngai tsaw Rudi, hkyen hpraw hkrai,
kashung timung, makawp ai.
Ngai gaw n tai, gawng kya ai,
n hkaw timung, lahku maka ai.

Ngai gaw prat panglai, jawng lung sai,
yakhkak timung, jawng htawk  ai.
Ngai gaw lade ai, na htat ai,
myit n su timung, sharin shga ai.

Ngai gaw hkum n tai, she hkrap madai,
machyi timung, zinlum ai.
Ngai gaw masha tai, sak hkrung sai,
kaning sha timung, Nu chyeju ni hkrai.

Ngai gaw Saranum tai, jawng sa sai,
sak kung timung, shaga yang Ma Ngai.
Ngai gaw shut lai, mara hkrai,
tawngban timung, mara raw ya ai.

Ngai tsaw Chyinghkai, Sumsing gangai,
galoi timung, dum marit shing-ran hkrai.
Ngai gaw yawn madai, myiprwi hkrai,
hkrap ngu timung, matsan dum shalan Wa Karai.

Ngai gaw Panglai, rap di sai,
sumtsan du timung, malap n lu mai.
Ngai gaw Chyinghkai, ga sadi n lai,
yup n hkru timung, bungli chyai.

Ngai gaw kashin shatsai, Di mala hkrai,
pu ba timung, n kabu ya lu Nu Chyinghkai.
Chyinghkai chyeju, kaba dik ai,
tsaw grau Lamu hka Panglai.

Hkrum zup mayu, Nu hpe ngai,
Sumsing galoi she, ngai du gangai.
Ngai gaw ma jahkrai, shingtai rai,
Chyinghkai n lu timung, bau sin makawp Wa Karai.

Bumwa Hkri Ma.
13.5.2012

4 comments:

gawluyaku said...

grai hkrak sai n da ga shagawp ka ai wa n tsan k.k gaw grau machyen machyang jaw ya u ga
an hte sum tsan buga hkan du lu aichyeju dum nga ai yana zawn lu hti ai sha n ga grau na myit hta dum ai ganu chying hkai kanu ni yawng a n tsa hta k.k gaw
shaman chye ju n htum n wai ai jaw ya u ga
dai ni n tai n mai ai rai tim kanu a chyeju sansan hte sha mungkan ga hta pra lu ai re shara shagu hkan du lu mu lu hkawm sa lu ai grai chyeju dum ai panglai zai bru zaw hti n dang hkra law nu a chye hpe grai shakawn ngai law

bamwawjimai said...

Grai ka ja ai Kanu Gashagawp she rai sai loo.....Happy mothers' day chyit de ra Na le

nnye la nau said...

grai manu dan ai Ga Shakawp lu hti ai majaw pyaw la ai.

mukchyit said...

Ndai ga shagawp hti yang ngai hpe shangai chyinghkai dat ai Nu hpe dum la ai. Dai zawn sha ngai hpe n shangai ai raitim ngai ma shalet jawng lung ai ten kaw na daksu jawng lung dinghku de ai ten ni du hkra n htum n ma ai tsaw ra myit ni hte tsawra bau maka wa ai ndai ga shagawp hpe ka ai Bamwaw Hkrima hpe chyeju dum la ai. Ngwi pyaw ai Kanu Nhtoi rai u ga Chyit De Ra "Nale"

Post a Comment