Slideshow Image 2

KANU NHTOI

Ndai mungkan ga ntsa,
Marit dik marai mi nga;
Dai gaw nye a Chyinghkai Nu,
Ya gaw Sumsing mungdan du;
                            
Kanu nhtoi du jang grau,
Nye Nu hpe marit dingrau;
Mungkan ntsa naw nga ten,
Nye Nu ngai hpe tut majen;
                            
Prat ram nna dinghku de,
Aten tup Nu kyu hpyi chye;
"Nu sha hkamja u ga nga,
Kashu Bau Di mayat ya;" da.
                            
Ngai gawngli ai aten hta,
Anu ngai hpe grau tsaw ra;
Tsaw ra shingni madun ai,
Ya du shingran mu nngai.
                           
"Shat katsi hkum sha Ma!
Shat katsi Nu sha na---" da.
"Langu si nau hkum sha yaw,
Kan na Ma grai bawngring maw;

Shangai yak na Nu tsang ai,
Shinggan e awn la yang mai; " da oi---.
Ngai Ma hkum hte ding-nyawm jang,
Dung na punghkum Nu hta bang;
                            
Shangai ninghtoi gu shaloi,
Nu ngai hpe gaja mangoi;
Shangai machyi mala la,
Dang sharang zawn n rai sa;
                            
Nu le----myiman chyang di nga,
Myiprwi hte she kyu hpyi ya;
"Nu sha matsan dum nngai,
Nu she shangai kau m'yu sai---"; da.
              
Oh!    Hpawtni Kanu ninghtoi du,
Nu hpe nachying shingran mu;
Nu a tsaw myit hte bung ai,
Kaga kadai n nga sai;
                            
Sumsing mungdan du ti pyi,
Ngai hpe yu nga Nu Wenyi;
Oh!    Anu myit pyaw myit dik hkra,
Lam sh'gu shakut shaja na ------.

Shanglawt Tsing
12/5/2012

1 comments:

nnye la nau said...

Nu..gaw Ngai hpe Sum Tsan ga hta Hpaji laika shakut shaja na matu sa hkawm yang. Nu Tsawra ai Ahtawt La " matsan mayan rai tik shakut nga na sai, Shat gaw hkru hkru lu sha nga ai kun? Bungli galaw na Jawng lung ai gaw grai pu ba na sai le,Majap katsing nau hkum sha Kan machyi na tsang ai da,Aten lu yang Nta she lawan wa lu da" Hkau Shanglawt Tsing e,.. Ngai mung marit dik sai Oi,.. Ga Shakawp hti na Nu hpe grau myit dum tsawra nga ai yaw.

Post a Comment