Slideshow Image 2

HPYEN DAP NAWNG NNAN NI JINGHPAW MUNG DE DU

May (4) bat Manga
Jinghpaw Mung daw Manmaw mare de myen hpyen asuya dap nawng kaba nnan (4) bai du taw nga ai lam na chye lu ai. Ndai dap nawng ni gaw galoi mung Jinghpaw mung de nsa yu ai sha n-ga, majan nau nsa ai shingnan (Ayan) Dap Nawng (Tat Ma) ni re lam na chye lu ai. Dai ni gaw Tat Ma (11), Tat Ma (33), Tat Ma (55), hte Tat Ma (66) ni re lam mung chye lu ai. Mi na nga nga chyalu Tat Ma ni gaw (44), (88) hte (99) ni rai nna, Myen gaw ya na zawn shingnan (Ayan) dap nawng ni hpe du hkra Jinghpaw mung de sa taw nga ai lam gaw KIA hpe shamyit kau mayu ai masing re hpe asan sha mu mada lu nga ai.

3 comments:

Shadan Htoi Bu said...

Myen mung hta majan hte seng n'na reng ai amyu gaw, wunpawng amyu sha ni sha re. Woi awn ai ningbaw ni, myit kya, or matu n'dung ai majaw sha, awng dang na hkyen hkyen re kaw na, jahkring kau ra ai lam ni, law law lang byin wa sai. Moi de, Dukaba Naw Seng, Mandalay hpe hpe zing na, lung wa hkyen sai, wp ningbaw makau mi, htau li htau la, n'nga ai majaw, Dukaba Nau Seng hpe, ninghkap n'na, jahkring kau ai. Ya gaw, Slg Zahkung Ting Ying, bai, bai li bai la, rai taw nga ai gaw, na wa nga sai. Mungmasa ningbaw galaw tim, mungkan a mungmasa hka ja ai lam n'nga mat ai, Pangwa kaw, Hpun dut sha na sha rawng mat ai majaw, htau li htau la, machye machyang, ndep mat sai ga rai nga ai. Ndai hku ngu na, Shanglawt hpe majan baw tik tik rai na matu, tsun ai gaw n're. Raitim, Anhte ra sharawng ai Federal democracy byin wa hkra, gyin shalat ai kaw, ja gying ai kaw, ya na zawn, ja n'na, mungmasa shaga na matu, shadut ai gaw, jaw ai lam rai nga ai. Lawu myen mung na, Tat Ma ni, Ayan tat ni du hkra, htaw lung wa ra ai gaw, Kachin hpe gara hku gasat tim, n'dang ai majaw, rai nga ai. Guerrilla warfare, hpyen n'gun law ai ni hpe, n'law ai ni, dang lu ai, ladat re. Syria kaw, UN peace troop shang nga sai. Jinghpaw mung de, UN peace troop du bang wa ai shani gaw, Wunpawng ni, Federal democracy ganyet taw ai hta, grau hkrak ai, mungmasa system lu sai ga re. Mungdan a matu ap nawng ai KIA share shagan ni hpe, hkungga jaw dat ai.

Mau Jin mau Jin said...

Wp hpyenla ni e, kaning re ai, myen dap Kaba mi du wa Tim , Karai Kasang aq hpung shing kang gaw, KIA ni kaw sen, wan Hti n dang garum la na lam, Ja chyum mung ga kaw, ga Sadi jaw da nga ai. Dai KK jaw ya ai Awng Padang hpe , a kyu Chye jashawn Ra nga ga ai. Myen gumsheng satan wa chyawm gaw, n rai madu lusipha Hta mying jahpan rawng nga Masai . Bum sinwa e kaput, laru Kaba e shakyut, hka maw ru e shanut, n bung laru e kawut, myen hpyen hkrit kajawng, Hting nut hprawng ai hpe mu Lu na rai nga ai law. KIA/KIO hte Wp myu sha ni hpe wa KK shaman ya u ga.

hkunman said...

YEHOWA, God.a-man e... gaw dai ni gaw Ga n-hpu hkyep gasha langai daram pyi n-rai nga ai, Masha a-Machye machyang hte hkum yu, God, chyeju hpung shingkang hte yu mu.Myiwa Mungting rai yang pyi gaw. God, man e... Ga ning hpu hkyep gasha daram pyi n-rai law.....,

Post a Comment