Slideshow Image 2

ZI KAHTAWNG YAWNG WAN NAT KAU YA

May (4) bat Manga
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) ginra rai nga ai Myitkyina-Manmaw lam ntsa, Nam San Yang mare makau na Zi Kahtawng hpe myen hpyen hpung ni gaw dai hpawt hkying (8:00am) ram hta yawng nat kau ya sai lam shiga na chye lu ai. Nam San Yang gawdin pa makau na mam htu jak hte mam dum kaba ni yawng hpe mung nat kau ya lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

2 comments:

sammung ramma said...

mat tek sha nrai yang gaw ngai ma zi re dai zi re ai ni grau ngun dat let masha myit nrawng ai myen hpe yawng gasak mu...........

nnye la nau said...

Hpa rai masha myit nrawng mat ai kun? Myen ndai ni , shanhte myit ai gaw nkaja ai lam ni hte Anhte Jinghpaw ni hpe jam jau jaw nga ai. Karai Kasang e Myen ni hpe lam madun ya u.

Post a Comment