Slideshow Image 2

JINGHPAW GA MALAI

Apu magaw ai n mu,
Amyit magaw ai she mu.
Arawng mala ,
Wan-yam shama.

Aten n du share,
Ten du jang mauhke.
Aten hpe n jahpu,
Lu su sut n maku.

Abum adup nna "Yu" shama,
Hka adup nna "Nga" shama.
Aga tsan ai gaw ana,
Nra tsan ai gaw awa.

Bau nsen madat,
Manawt di kangat.
Bujung bu yang bu wawng wawng,
Chyaru nang yang shi mawng mawng.

Bungli gaw n shingdi,
Ahkum gaw gaja sumli.
Bunghkum gaw shatsaw,
Amyit gaw lawsaw.

Chyu tauba langai jawm chyu,
Hka zinwa langai jawm lu.
Chyahkan mahti sai n pru,
Shu mahti mun n tu.

Du magam ga gaw hpu,
N hkut nai gaw daru.
Du kasha hpe kadai n sharin,
Sumbwi ju hpe kadai n matin.

Du kajawng yang salang kama,
Hpaga htawt yang joi htawt hka.
Ga gaw nbung,
Mali hka gaw dingdung.

Ga kaja gaw n ngwi,
Tsi kaja gaw n dwi.
Ga lai yang hka tai,
Jum lai yang sha n mai.

Ga lai yang n ju,
Jum lai yang n mu.
Ga kadun tsun yang manu dan,
Nau ga law ai nta manang tsan.

Gale mi san,
Kanu hkan.
Gwi kabu ningmai kangat,
Masha kabu myiprwi hkrat.

Shanglawt Tsing
8/5/2012

1 comments:

Maji Bum said...

Shat jang yang n-gun,
Ga jat yang n-gung.

Post a Comment