Slideshow Image 2

RA AHKYAK KARUM HPYI AI LAM

Date:  May 7, 2012

Hkungga let,
Mai gan Mungdan de du nga ai Amyu Wunpawng sha ni hpang de Wunpawng Ninghtoi(WPN) ni kawn ya hkyak hkyak hpyen yen karum ningtum hte seng ai lam ni hpe shana dat ga ai.

Mungkan Wunpawng Hpung ni rai nga ai UNOCHA kawn organize galaw ai hte WFP, UNICEF, UNHCR ni hku nna Sinpraw Ginwang Ginjaw kata hpyen yen dabang ni rai nga ai

Seng Mai Pa Camp, Ung Lung Camp hte Gat Pa Camp ni hta 2012 March 27-28 kaw wa du nna hpyen yen ni a matu lusha, family kit ni hpe shata mi na matu sa garan jaw ai lam galaw ma ai hku re. Dai hpang April 3-4,2012 hta gaw Nba pa, Lana Zup Ja hte Bum Tsit Pa hpyen yen dabang de sa jaw nhtawn, April 23-25,2012 lapran hta gaw Je Gau (Hkanan Yang) hte Dum Bung hpyen yen dabang de sa garan ai lam galaw lai wa sai hku re. (UN kawn garan jaw ai jahpan hpe attach file 1 hte sa dat ya nngai.

UN ni Mai Ja Yang maga de du shang sai nga ai shiga ni grai brawng mat wa ai hte WPN hpang de shawoi karum ningtum jaw taw nga ai ni hku nna UN pi du sai nga nna kaga karum ningtum ni n du shang wa sai hku re.

Rai yang, UN ni gaw shata mi na matu sha lusha (n-gu, jum, sau hte shapre) ni hpe shata mi na matu jaw mat wa ai re. ya shanhte jaw da ai shata mi hpring nna kalang mi bai htuk jaw ra ai ten du wa sai re. WPN ni hku nna mung UN ni kawn matut manoi sa karum jaw na ngu kam hpa taw nga ai re raitim aten du wa shanhte n du rai nna bai san shateng ai shaloi gaw shanhte a masa lam mayak lam ni hpe chye lu ai hte anhte a hpyen koi yen ni hpe shanhte hku nna aten dep , man man n lu jaw sha na lam hpe atsawm sha chye lu ai majaw yawng hpang de urgent lawan ladan shana karum hpyi wa ai lam rai sai ga re.

UN ni hku nna gaw Miwa Mungdan kaw nga ai La Ying Camp hte Nawng Dao hpyen yen dabang kaw nga taw ai ni hpe tsep kawp n lu karum ai lam hpe mung tsun da ngut jalu re.

Manghkang gaw ya hpyen yen ni hpe kalang mi bai htuk jaw ra sana re. WPN kaw ya hkyak hkyak nga taw ai gaw n-gun buri 305x 25kg = 7625 kg hte shapre buri 66 x 50kg = 3300kg sha ngam sai hku re. gumhpraw hku nna gaw Miwa gumhpraw Yuan 70,000.00 Yuan sha nga mat sai re.  Ya matut nna htuk jaw ra ai hpyen yen jahpan gaw yawng masha 7,000 a matu re. Ndai hpyen yen masha ni hpe htuk jaw ya na matu hkyak hkyak karum ningtum ra ahkyak taw nga ai hku re. (ra ahkyak jahpan hpe attach file 2 hta hpaw hti yu ga)

Dai majaw tsaw ra hkungga ai Maigan Mungdan shagu de nga taw ai sai daw sai chyen ni hku nna anhte a amyu sha ni kawsi hpang gara n hkrum hkra aten dep matut nna malu masha ni a matu n gun dat let karum shingtau ya marit ngu kam hpa let yawng hpe saw lajin dat nngai law.

Amyu Sha lam hta,
Hkangda Mary Tawm   
Fund Raising Coordinator
Wunpawng Ninghtoi (WPN)
May 7, 2012.

Matsing; 
Attach file hta lawm ai ni gaw;
1. UN Distribution List,
2. Ra Ahkyak lusha jahpan,
3. Update IDPs list ni re.
4. Karum hpyi laika

0 comments:

Post a Comment