Slideshow Image 2

MAWHPAWNG BUGA MASHA NI A HKAM SHA LAM

Mani na ten hta Myitkyina ginwang Mawhpawng mare hta Slg. (--------) n'ta shingdu yang hte kaw e, shanhte a n'ta hte kaga hting bu ni jawm jai lang nga ai wan shadaw makau e kasha ngu na wa galoi mung dai kaw bai nam sa dun dun re ai shara re majaw dai jahpawt mung bai nam bai sa dun na nga nna sa yu yang wan shadaw hta sumri grai abat kap nga ai hpe mu ai majaw lama mi rai sai! BAWM wa n'rai kun ngu na kawa Slg. (-------------) hpe bai wa shana ai da! Dai shaloi kawa ngu na wa sa yu yang kaja sha nan dai kaw bawm rai taw ai majaw seng ang ai mare salang ni hpe sa shana ai da! Dai shaloi mare salang ni sa yu nna shan hte salang ni mung {Police Station} balik rung de bai shana dat ai da!

Dai shaloi balik ni hte bawm tam ai ni sa wa nna hkan tam yu yang dai shanhte a n'hpan makau na n'lung sum pum hta bawm kaba lup da ai hpe mu tam ma ai da! Dai zawn sha shanhte ni naw tam nga yang {Mawhpawng mare} (B) lawk kaw na ni mung bawm mu ai majaw shanhte seng ang ai ni hpe bai wa shana ai shaloi sa tam yu yang kaja sha Bawm Kaba langai mi bai mu tam ai da!

Ndai zawn rai nna ya mare kata de kade sha naw lup shajawng tawn ma ai kun? nga nna Mawhpawng mare masha ni grai myit tsang nga ma ai da!

Mare mashan ni hku nna gaw n'dai kaw shanhte Myen asuya ni Shanglawt {K.I.O} hpe mara shagun na matu galaw ai she re ngu sawn la ma ai. Shana rai jang mare masha ni hpe mung shinggan de (6:00pm) kaw nna npru shangun ma ai da! Ndai zawn rai nna mung masha ni a hkam sha yak/ nga yak taw nga ai shiga hpe HKAU HUGAWNG wa hku nna JINGHPAW KASA shiga dap de mung shalai ya na hpe ma lajin nga ma ai!

Mawhpawng Buga Masha ni

0 comments:

Post a Comment