Slideshow Image 2

JE YANG HPYEN YEN DABANG HTA N BUNG LARU DU

May (2) bat Masum
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hte myen tai hpyen asuya ni lai wa sai shaning June shata kaw na majan byin wa ai majaw buga de na Mung chying sha ni dum nta, yi sun hkau na, ni hpe tawn kau da nna hpyen yen dabang ni de du nga ai gaw shata (11) de du wa nga sai re hpe chye lu ai. N dai zawn majan a majaw buga masha ni hprawng yen nga ai Je Yang hpyen yen dabang hta lai wa sai April (29) ya shani n bung laru wa ai majaw hpyen yen dabang na ginsum ni law malawng nbung laru hte hten za mat ma sai lam na chye luai. N dai Je Yang hpyen yen dabang gaw nta htinggaw (1,310) nga ai rai nna ginsum yawng (585) tup nga ai lam hpe na chye lua i. Ya ten nbung laru a majaw ginsum ni hten za mat nna hpyen yen tsim yam ni grai jam jau nga ma ai lam shiga matut na chye lu ai. Buga kata hte Maigan mungdan shagu de chyam bran nga ai Wunpawng Myu sha ni yawng Kanu Mungdan hta jam jau hkrum nga ai anhte a saidaw sai chyen hpyen yen tsim yam masha ni hpe garum madi shadaw la nga ga ngu yawng hpang de lajin dat lu n ngai.

0 comments:

Post a Comment