Slideshow Image 2

PAJAU GINJAW DINGSA DE MAJAN GRAU LAJA WA

May (8) bat Lahkawng

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) ginra KIO/ KIA a Ginjaw Dingsa hte Lisu Pajau, U Ga Shan maga de mung myen hpyen ni n gun garum bai du ai majaw majan gaw grau grau laja wa nga ai lam shiga na chye lu ai.

1 comments:

hkunman said...

God, a-chyeju hpung shingkang hte, God, a- mying ning sang hte Aung dang chyalu re, God,gaw shi gasha ni hpe galoi gaya n-jahkrum ai,

Post a Comment