Slideshow Image 2

CANADA DU MYU SHA NI MYU SHA LAM BAWNG BAN

June (10) Laban
Kachin Community Canada a gawng malai hku Parliament Hill, Ottawa, capital city of Canada, kaw Canada ginjaw na seng ang ai Federal Department masum de sa du nna seng ang ai Asuya salang ni, Canadian International Development Agency (CIDA), Department of Foreign Affairs International and Trade (DFAIT), representatives of United Nation, hte Assistant Deputy Speaker – MP Bruce Stanton hte laga NGOs ni kaw na ahkyak ai masha kaba ni hpe shaga zuhpawng nna

1) Majan a majaw mung dan kata na mung masha ni a mayak lam ni hpe tang du ai hku garum sa wa na matu tang shawn ai
2) Tsinyam IDPs ni hpe Fund garum la na matu hte human rights violations hpe ahkyak la ya na matu
3) Canada asuya hku nna lak san re wuhpung 1 ngai mi hpe sak se sak gan hku nna Kachin region hte sa hparan lawm na matu,

Lahta na lam ni hpe Canada Asuya kaw tang shawn la lu sai.
Bai nna Signature petition hte Statement letter (Global Action Day for the Kachins) hpe seng ang ai Government officials ni a lata de ap ya lu sai.

0 comments:

Post a Comment