Slideshow Image 2

KIO GINJAW GINRA HTA GALAW AI KA-NI PAT JASAN N HTOI LAMANG


3 comments:

Anonymous said...

sumpan gaw lahpawt na zawn re nga le.he..he...
Dai hku lu di kau yang gaw shawng lam de na myusha ramma ni a masa grai gaja wa na re ngu kam ai.

Anonymous said...

Up hkang Du salang ni madang dep ai kani pat masat hpe woi galaw ai gaw myen asu ya hta grau nna n gun mi a lu woi galaw ai re majaw an hte a buga de n dai zawn salen bang nna masha sat ram ma ni hpe jahten ai lam hpe aja a wa pat hkum let lu rim da ai hpe ten du shagu masha yawdng mung kan ting yawng chye hkra galaw madun dan ra nga ai .An hte a buga galaw lu galaw sha mai dik ai lamu ga re masha manawn nna ka ni hte mung masha hpe hten za na matu galaw ai kani majan hpe KIO kaw na n dai zawn woi galaw ai gaw madang dep ai mung up Du salang ni a ladat rai nga ai.Jing hpaw wun hpawng sha ni a up hkang lai len madang jat tsaw mat wa ai hte Karai kasadng lam woi let KIO ning baw ning la ni hpe yawng hpe woi awn lu a atsam marai law law jaw ya u ga akyu hpyi dum nga ai rai.

Anonymous said...

Mung dan galu kaba wa na hte wunhpawdng myu sha ni tsawm htap ai shayi shadang sha ni shangai shaprat wa ai kaw hting bai hting la n byin na matu ya kaw na pat hkum ra nga ai ahkyak kaba rai nga ai chyeju kaba dik ai lam woi ning shawng ning baw kaba ni yawng matut nna lam woi madun ya marit.

Post a Comment