Slideshow Image 2

SINGPORE DU MYU SHA NU LADU HKRUM KYU HPYI

June (10) bat Kru
Singapore kaw du nga ai Wunpawng Myu Sha ni kawn Kanu Wunpawng Mungdan kata byin nga ai majan hpe Awngdang ai hte dang manga lu ai (1) ning hpring chyeju dum shakawn lamang hpe June (9) ya jahpawt hkying (8:00am~12:00pm) ten du hkra galaw la lu sai lam shiga na chye lu ai. N dai chyeju dum shakawn kyu hpyi lamang hta Singapore du Myu Sha ni marai (40) jan sa du shang lawm lai wa sai lam hpe na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment