Slideshow Image 2

TIYANG ZUP DE MYEN HPYEN N GUN DU

June (4) bat Langai
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (1) up hkang ginra, Mali Hka hku de June (3) ya shani myen hpyen n gun (300) jan htu lung wa sai lam shiga na chye lu ai. June (3) Laban shani hkying (1:15pm) ten ram hta Tiyang Zup kaw du hpawng nga sai lam hte n dai myen hpyen hpung ni kawn Malai Hka jak li lam hpe mung pat kau sai lam, ya ten jak li ni n mai hkawm sa mat sai lam buga masha ni kawn na chye lu ai.

 According to report cited that more than (300) Burmese soldiers has mobilized in 1st Brigade KIA control areas which is located in upper Irrawady river. On 03 June 2012, Burmese soldiers have arrived in Tiyang Zup under KIA control territories at (1:15pm) local time. These Burmese soldiers have issue warning to  against all boats to stop travelling and doing their normal daily living for survival according eye witness reported.

1 comments:

hkunman said...

Tsawra ai KIA. Myutsaw share shagan ni e.......,Dai 300 jan htu lung wa ai Myen TSADAN hpe Marai langai myi hpe pyi hkum shalawt dat mu.Gaja wa nan hkum shalawt dat mu. MYEN TSADAN hpe gap sha myit ai lam hta, KABU SHARAWNG AUNG nga mu, Myen TSADAN hpe n-lu gap shamyit dat yang YUP N-PYAW SHA N-MU rai wa ai baw myit masin rawng mu.HPA LU, HPA SHA TIM.Ganing re Magam bibgli sha galaw tim, YESU HKRISTU HTE YEHOWA GOD, a-Mying ning sang hpe gang . kamhpa, shagrau sha a- let. Myidi shim gap shamyit dat mu..........,

Post a Comment