Slideshow Image 2

ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အားတရားရုံးတြင္အမွဳစစ္

July (11) bat Masum

ပထမဆုံးရုံးခ်ိန္းျဖစ္ေသာ  ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အမႈ တရားရုံးမွ  စကားသံမ်ား
ျပစ္ၾကီး ၁၁၉၉/၁၂
ဗိုလ္ၾကီး ေက်ာ္စြာလင္း vs ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္
တရားသူၾကီး -  ဦးျမင့္ထူး
ဥပေဒအရာရိွ- ဦးသန္းထိုက္
ေရွ႕ေန       - ဦးမာခါး
တရားလိုျပ-  ဦးေအာင္ျမသန္း(ရဲအုပ္)

တရားလိုျပရဲအုပ္ ဦးေအာင္ျမသန္းက ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ KIA တပ္ၾကပ္ၾကီး တစ္ဦးျဖစ္ဖူးေၾကာင္းကုိယ္ပိုင္ အမွတ္မွာ A-၁၈၅၅၅ ျဖစ္ျပီး စစ္မႈထမ္းေဆာင္စဥ္ အသက္(၂၀) ခန္႔ရိွေသာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္သတ္ခဲ့သည္ကို သိရေၾကာင္း တရားလိုကေျပာသည္။ 
ေရွ႕ေနဦးခါးႏွင့္တရားလို ရဲအုပ္ ေအာင္ျမသန္း အေမး အေျဖမ်ား
ေရွ႕ေန- ဘရန္ေရွာင္းအားစစ္ေဆးခ်ိန္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့ျခင္း ရိွသလား။
တရားလုိ- မရိွပါ။
ေရွ႕ေန- ဒုစရိုက္ႏိွမ္နင္းေရး အေနျဖင့္ အဓိက စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မည္သည့္ အေၾကာင့္ေၾကာင့္ စ.ရ.ဖ ရုံးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သနည္း။
တရားလို- စ.ရ.ဖ ၏ သတင္းေပး ခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္သျဖင့္ စ.ရ.ဖ ရုံးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။
ေရွ႕ေန-  အမွန္ဆုိလွ်င္ ၁၈.၆.၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း မ်ားတြင္ ဒုစရိုက္ႏွိပ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႔ မွ အဓိက စစ္ေဆး ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရိွဆိုမွန္ပါသလား။
တရားလို- မွန္ပါသည္။
ေရွ႕ေန- ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ေမႊးဖြားသည့္ ေနရက္သည္ ၅.၁၂.၁၉၈၇ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္ ကိုသိရိွပါသလား။
တရားလို- မသိပါ။ ကြ်န္ေတာ္စစ္ေဆးစဥ္က (၂၅) ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။
ေရွ႕ေန- ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ဦး လေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ အသက္သည္ (၁၆) ႏွစ္သာ ရိွေသးဆိုသည္ မွန္ပါသလား။
တရားလို- မွန္ပါသည္။
ေရွ႕ေန- ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ ထိုသို႔ျခံလုပ္ငန္းကူညီလိုပ္ကိုင္စဥ္ ၂၀၀၄-၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕ဘက္ၾကားတြင္ ခရီးေ၀းလုံး၀သြား
ျခင္းမရိွသည္ကို သိပါသလား။
တရားလို- ၂၀၀၄-၂၀၀၇ခုႏွစ္ၾကားတြင္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္ကို သိရိွရပါသည္။
ေရွ႕ေန-  ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုစရိုက္ႏိွမ္နင္းေရးရုံးသို႔ စ.ရ.ဖ တို႔ဦး လေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း တဦးမွ် စာေပးခဲ့ျခင္း ရိွသလား။
တရားလို- ဒုစရိုက္ႏိွမ္ႏွင္းေရးရုံးသို႔ ေတာ့တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းမရိွပါ။
ေရွ႕ေန- လာေရာက္ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးသူမ်ားမွ မ.က.န ျမိဳ႕႔ေပၚတြင္ဗုံးေဖာက္ခဲြမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးရန္ရိွသည္ဆိုကာေခၚ
ေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဆိုကာ။
တရားလို- မွန္ပါသည္။
ေရွ႕႔ေန-၂၀.၆.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ရဲမ်ား စ.ရ.ဖ မ်ားသည္ ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား လက္ထိတ္ေနာက္ျပန္ခတ္ကာ ၾကိဳးရွည္ျဖင့္ ဆြဲေခၚခဲ့ျပီးမွ ဒုစရိုက္စခန္းသို႔ေခၚလာသည္ကိုသိပါသလား။
တရားလို- ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္ျခင္းမရိွ၍ မသိပါ။
ေရွ႕ေန- စ.ရ.ဖ မွ ပထမ သတင္းေပးခ်က္တြင္ တပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္ရိွဦး လေထာ္ဘရန္ေရွာင္ဟု သတင္းေပးထားသည္ဟု ထြက္ဆိုထားျပီး ၂၃.၃.၂၀၁၂ ထုတ္ျမ၀တီ သတင္းစာတြင္ဗိုလ္ၾကီး အဆင့္ဟု ေရးသားထားသည္။ ဘာေၾကာင္းအခုလို ၾကီးမားစြာ
ကြဲလြဲေနပါသနည္း။
တရားလို- ကြ်န္ေတာ္စစ္ေဆးစဥ္ တပ္ၾကပ္ၾကီးဟုသာသိပါသည္။
ေရွ႕ေန- လူတစ္ဦးအား တရားရုံးမွ တစုံ တရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ျခင္း မျပဳေသးခင္ ၾကိဳတင္ကာ ၎သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ပုံႏွင့္တကြ အမ်ားျပည္သူသိရိွေအာင္ ေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ တရားရုံးေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္သည္မဟုတ္ပါလား။
တရားလို- ထိုကိစၥေျပာခြင့္မရိွပါ။
ေရွ႕ေန- မသၤကာ၍ ဖမ္းဆီးထားသူတစ္ဦးအား  ႏိွပ့္စက္ညွင္းပန္းခြင့္ရိွသလား။
တရားလို- လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွပါ။
ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္သည္ သူ၏ကိုယ္ေပၚရိွ ဒဏ္ရာမ်ားအား တရားသူၾကီးေရွ႕တြင္ျပသခဲ့သည္။(ပါးဘယ္ညာ ဓါးအားမီးအပူေပးျပီး
ပါးဘယ္ညာ ကပ္ထားေပးေသာဒဏ္ရာ၊ ေပါင္တြင္ ဓားျဖင့္ လွီးထားေပးေသာအရာ၊ ေျခသလုံးအေရခြံကြာထားေပး၊ ခ်က္ပါတြင္ရိွဒဏ္ရာမ်ားအားတရားသူၾကီးေရွ႕ျပသခဲ့သည္။)ေနာက္ရုံးခ်ိန္း ၁၆.၇.၂၀၁၂ ျဖစ္သည္။

5 comments:

Unknown said...

myen gwi ni ma w.p ni hpe zing ri ai zaw shang hte ni hpe mung K.K kaba law ai jam jau hte hkrum la sha u ga lo....W.P myusha na matu ahkyu hpye ya taw nga ai..

Seng Hpau Je said...

KK Wa e dai n hkru ai Myen lai hpe Lu ndang nyet kau lu na matu zai byeng ya jaw bang ya rit,lam woi la rit.matut na lamang hta awng dang u ga.God bless!!!

Anonymous said...

သက္ေသအေထာက္အထားမရိွဘဲ KIA ျဖစ္ခဲ့သည္လို႔ ဆိုလိုလို႔မရဘူး။ နိပ္စက္လိုလည္းမရဘူး။ အစိုးရက လူ႕အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနတာ။

christopher said...

ေဟး သူငယ္ခ်င္းတို ့ဒီေခြးေခါင္းေဆာင္ေတြကလူစကားဘယ္နားလည္မွာလဲ.ေခြးေတာင္မွ အဂၤါမစံုတဲ့ေခြးေလ။လူ ့အခြင့္အေရးဆိုတာဘယ္နားလည္မွာလဲ.

Anonymous said...

God is always looking for His children.

Post a Comment