Slideshow Image 2

CHYAHKYAWN HPAWNG KA-ANG KAW NA PRANGTAI KANU

Shaning (20) ning jan nta hkyuk kaw rawng nna pru wa ai Awng San Suu Kyi gaw, shara shajin tawn nna la taw nga ai chyahkyawn sumpum mi a ga-ang de ngwi pyaw hkam kaja ai hte du shang mat wa sai hku rai nga ai. Shang mat wa ai ten hta hkam kaja tim, shang nga ai ten ni hta gaw hkam kaja na matu nloi nga sai. Hkrap let wa pu shup ra sai. Ga shadawn hte asan sha tsun ga nga yang CHYAHKYAWN HPAWNG KA-ANG KAW NA PRANGTAI hte bung mat sai. Magrau grang ai prangtai ngu na kun? (shing nrai) Sai hpanggara kansi taw nga ai chyahkyawn hpawng hpe asak shang matut ya ai mahtang ngu na kun? Shi rapdaw de nnan shang ai shaloi chyawm gaw magrau grang ai prangtai ngu nna mu mada kau yu sai. Kaja wa hkrak sha tsun ga nga yang, Panau kaw nna pru wa ai byet gaw panau de bai shang mat wa sai hku rai nga ai. Chyahkyawn Sumpum gaw ta la hpawk dum nna prangtai hpe shinggrup tawn da sai rai nga ai. Hpa majaw nga yang 13/07/2012 shani na rapdaw Zuphpawng hta shangdung lawm nna shani ka-ang shat sha hkring ten hta Awng San Suu Kyi tsun ai ga gaw anhte bai nhtang myit shingdaw yu na lam ni grai nga ai. Dai shaloi shi tsun ai ga gaw, anhte gaw parti uphpung  langai mi gaw re raitim dai ni na zuphpawng kaw tang madun ai lam mung n-galaw na, madi shadaw ai lam mung n-galaw na nga nna tsun ai. Ndai ga tsun pru wa ai a lachyum gaw...

(1) Lai wa sai June shata EU mungdan ni de pru hkawm nna bai du wa ai hpang she tsun pru wa ai ga re. Shi hte Thein Sein shan lahkawng jahkrum myit hkrum ngut da chyalu rai sai. Lachyum gaw asan sha dan dawng taw nga sai. Dai majaw tangmadun mung nra sai, madi shadaw na mung laga mi nra sai ngu ai lachyum rai nga ai.

(2) U- Thein Sein Gumsan magam lung ai hte mungdan bungli pyi rai n-galaw shi yang, lawan ladan Awng San Suu Kyi hte shan lahkawng chyu lagu jahkrup bawngban tawn da ai lam hpe kadai mung nchye lu ai. Suu Kyi mung, U Thein Sein hpe kam ai dai sha tsun ai. Hpa baw hpe hpa majaw kam ai lam mung shawa masha a man e atsawm ntsun dan gwi ai, makoi magap da ai. Makoi magap da ai a lachyum gaw lani mi na nhtoi hta ta tut hkrang bai shapraw na matu rai nga ai.

(3) Shi nan woi awn taw nga ai NLD parti a ntsa e shi nan mung kamhpa ai myit nrawng ai. Hpa majaw nga yang shi a majaw hte sha asak hkrung nga ai NLD parti gaw, shi lama akajawng sha dawng rai mat yang hkaraw krung de rai mat chyalu re hpe mung shi chye ai.

Ndai masa hku rai yang 2015 ning na ra lata lamang hta masa nhtuk ai. Ndai du na ra ai 2 ning jan laman chyant hkaing hpunt hpyu ye parti ni n-gun ram ram sharai la mat wa mai nga ai. Dai majaw 2015 ning hta jet ai mung masha asuya byin pru wa na matu nloi mat sai. Hpa majaw nga yang Awng San Su Kyi gaw kadai nchye ai hku chyant hkaing hpunt hpyu ye parti hpe lagu n-gun jaw madi shadaw taw nga sai hpe maram lu ai.
            
Kaja wa nga yang mungdan rapdaw zuphpawng ngu ai gaw shata shagu galaw mai ai baw bungli nre. Aten nau nnga sai mung shi chye chyalu re. Jet ai mung masha asuya byin pru wa na matu Constitution gram galai ra ai mung shi chye chyalu re, ndai Constitution hpe 2015 ning rai ndu shi yang gram galai ra ai mung shi chye chyalu re. Gram galai la lu ai Constitution kata kaw galaw ai ra lata poi lamang hte she jet ai mung masha asuya byin pru wa jang she jet ai simsa lam, ngang grin ai simsa lam mai lu ai mung shi chye ai. Ya ndai rapdaw zuphpawng kaw shi hpa ntsun sai re majaw naw ngam ai laning mi jan hta sha Constitution hpe lu gram na masa nnga mat sai.

Dai majaw ngai hku nna tsun mayu ai gaw myen mungdan kata kaw lak nak lang rawt malan nga ai myu bawsang ni yawng hpyen n-gun, laknak n-gun hpe madaw grau shagreng ra ai masa re ngu mu mada ai. Gap gasat jahkring tawn sai ni raitim n-grin na re ngu mu mada ai.

Sau Nan Du

14/07/2012

2 comments:

U Yen Sinwa said...

Myitsu wa Sau Nan Du ka ai hpe madi shadaw ai re. Kaja nga yang Awng San Kaw hte Myen mung Democracy shamu shamawt lam hpe Myen ni nan aten grai jau kaw nna shang lawm shamu shamawt nga ai gaw shanhte lani mi Myen mungdan hpe democracy n galaw n mai rai jang shanhte Myen ni la ba magra jum tek lu nna kaga mungchying myu sha ni a ahkaw ahkang hpe n jaw kam ai majaw (federal democracy n kam galaw ai majaw) ndai zawn shanhte Myen ni nan democracy madu tai nna hpang wa ai gaw Miwa hte Russia Kummyunit prat htum mat wa ai hte rau, shanhte nan (Ne Win nan) woi hpang wa ai Pa-ti Tsone Democracy ngu ai ba baw rai nga ai. Dai hku mu da ai kata kaw she ya na Democracy shamu shamawt lam galaw nga ai wuhpung shagu gaw dai hkrang kata kaw na ni sha re hpe mu da ra na ga ai. Ma Kaw jan hpe lama mi anhte a matu myit ya galaw ya na re, ngu nna Myanmar Democracy icon re, Nobel kumhpa lu da ai jan re, ngu nan kam n mai na re. Ngu mayu ai gaw kadai Myen hpe mung kam n mai na re, ngu mayu ai. Hpa majaw nga yang Myen ni anhte bum nga masha mung chying sha ni hpe ga kaja tsun ai gaw "mung masa ginsup" ai lam sha re. Kaja nan galaw na matu hkrang shapraw sa wa na tsun ai n re hpe mu da ra ai. Ndai lam hpe Wunpawng myu sha ningbaw ningla ni yawng hte hpa-awn kaji kaba, hpang hkan ai mung shawa yawng mu mada da ra ai ningmu majing re hpe shadum sadi maja na tsun hpaji jaw dat nngai.

Anonymous said...

MYEN YAWNG HKRA GAW AMYU BAWNG SANG NI NTSA AI SHATAWNG SHADA TAWN DA AI LAM YAWNG MAREN SHA RE,
AMYU BAWNG SANG NI GAW MYEN WA NSEN SKYA NNA SHALEN MADUN DAN RAI JANG KAM GUM CHYA MA NNA KADAWNG BANG MA...DAI KAW NNA BAW SHARAWT SHE NLOI HKRA LAW...eg...2OO8 A GAW DA AI TARA HTA SHANG LAWT SALANG NKAU MI MUNG GRAI KAM KABA NNA MADI SHADAW LAWM WA MASAI..YA HPANG E DAI MADI SHADAWNG LAWM AI WA NI NAN PA mung masa parti hta shang shingjawng na ahkaw ahkang pa nlu mat ma ai nrai ni?

Post a Comment