Slideshow Image 2

MUNGGA HKUM TSAWP

                                                Awng! Nang hpe le……..marit ai,
                                                Ya gaw myiman m’koi nit dai;
                              Nang zawn re htawm de n mu,
                              P’dang Hkrun Lam Pandung n du;
                                                Nachying m’grau grang ndai wa!
                                                Tai ni pyi she mau mahka;
                              Majan nnan hkat ai ten,
                              Na mying dawnghkawn sumri ren;
                                                Nang zawn byin ai Myu Tsaw Brang,
                                                Ten hpring shawnglam de shanang;
                              Kam hpa myit dik ga ai wa,
                              Lahpawt lama n re hka!
                                          Goi…!     Tai a masing hta kadawng,
                                                Tsadan lusha hta gumhkawng;
                              Nalung majan lawm taw gaw,
                              Sak nawng kau tim myit she pyaw;
                                                Nachying sum dum dik sai goi!
                                                Share Sh’gan n tai ai oi;
                              Na majaw pru ai myi prwi,
                              Manu n dan majoi lwi;
                                                Wenyi lam mung sum sam sai,
                                                Myit yu maroi nni ai;
                              Raitim Mungga langai tai,    
                              Manang ni hpe shakram ai;
                                                “Ngai zawn hkum rai mu lu oi,
                                                Tsadan lusha hkum asoi;
                                                Jahka kau na nachying yak,
                                                N chyam yu na grai ahkyak;
                              Myu hte Mungdan a matu,
                              Nachying sadi dung mu lu!
                              Ngai gaw myit m’lai hpang hkrat ai,
                              Mungga Hkum Tsawp she tai sai;
                                                Share Shagan mung hkum ngu,
                                                Myu a m’tu Sari n lu;
                                                Lamu ganghkau hkan sha pyau,
                                                Tsadan nat ni manau nau;
                              Nye a sak hkrung lam ndai,
                              Kasi kaja mi n tai;
                              Yesu hpe myiprwi shapraw,
                              Hkye la lam n lu dagraw; she rai mat ni ai oi” da.
 
Shanglawt Tsing
10/7/2012

0 comments:

Post a Comment