Slideshow Image 2

PRAT DEP HPARA-U

                                      Ga sh’ka dingsa, Ja chyum Laika;
                                      Labau maumwi, Chyum Mungga dwi;
                                      Moshe a lam, Masham makam;
                                      Sharin la sai, Anhte ni rai.
                        Egutumung, Mayam shakung;
                        Israela, Mayam shaja;
                        Mayat maya, Law she law wa;
                        Hpara -u hkrit, Hebre shamyit.
                                      Numsha shangai, Shapra da ai;
                                      Egutu ala, M’du jan tai na;
                                      Shadang lasha, Shangai n pra;
                                      Manat sat kau, Htet da tau hkrau.
                        Daini Tai Hpyen, Asuya Myen;
                        I Wunpawng hpe, Hkrit nna she;
                        Ladat hpan hkum, Myu hpe jahtum;
                        Wunpawng shadang, Nanghpam jaw nang.
                                      Katsi majan, She gasat an;
                                      Dai myit n dawt,Ten n garawt;
                                      Langai pya pya, Mayun sat wa;
                                      Wunpawng  m’yat na, Tai n ra nga.
                        Prat Dep Hpara-u, Gumsan tai masu;
                        Prat tup ka-up, Dip sha galup;
                        I lawt ra ai, Hpa hkum htai lai;
                        Uhpung hkum law, Kahkyin ga saw.
                                      Masum hpawm yang, Panglai htawk dang;
                                      Tsaw ra Wunpawng, Magrau gumhkawng;
                                      Lata gindun,Rau rau ginrun;
                                      Myit hkrum myit ra, Shaja ga i ya……

                                                                                  Shanglawt Tsing
                                                                                  24/7/2012

0 comments:

Post a Comment