Slideshow Image 2

DAP NAWNG DAJU HPYEN HPUNG NI GAP

August (28) bat Langai
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) up hkang gingra de Mali Yang kaw nna lai lung wa ai, Dap Mying n chye ai Myen Hpyen Dap, hpyen hpung ni hte KIA Dap Nawng Daju na hpyen hpung ni, August (28) ya shani hkying (10:30am) aten daram hta gasat poi byin lai wa ai lam hpe chye lu ai. Kachinnet

1 comments:

Anonymous said...

shani shagu na majan pa hta
nga ai myu tsaw share shagan ni yawng a ntsa Karai Kasang tut bau sin nga u ga, hpyen ni gap dat ai pala yawng shen hte kaw bai nhtang gapaw nna tsinyam yawng shen hte kaw du mat u ga,hpa hkrit shira nnga ai.shen hte ni an hte shira hta sa wa ai gaw tinang lupwa tinang nhkun htu na si na ni rai nga ai,jinghpaw mung e myen amyu ni a numhpun pyi nra ga ai law ,wa mat mu GET OUT BAMA

Post a Comment