Slideshow Image 2

DUNG (3) GINRA HTA GASAT

August (28) bat Langai
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) n pu, Dung (3) ginra Katsu Mare makau Hka Ra mare kaw August (28) ya shani jahpawt hkying (8:00am) hta Dap Dung (3) na KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen hpyen asuya a tatma (88) na hpyen hpung ni gasat poi byin lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Dai na maga hkying (1:00pm) ten ram hta mung Daga Yang mare makau kaw KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen hpyen ni laja lana gap gasat wa sai lam shiga na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment