Slideshow Image 2

DINGDUNG GINWANG MYU SHAYI MASAT NINGHTOI

August (20) bat Langai
Dingdung Ginwang Ginjaw, Masat (1) Dap Ba Daju kata dai hpawt August (19) ya jahpawt (8:00 to 11:00am) ten lapran Ginwang Ginjaw Shanglawt Amyu Shayi Komiti magam gun n'nan hte u-sa ni a bungli ap ya/hkap la hte hpawn Ginwang Ginjaw Amyu Shayi Rung n'nan ap nawng akyu hpyi ai lam hpe galaw la nna, (11:00 to 1:00pm) lapran Majoi Gawk Nu hta (34) ning hpring Wunpang Mungdan Shanglawt Amyu Shayi Masat Ninghtoi zuphpawng hpe matut galaw la lu sai lam shiga na chye lu ai. Ndai hpawng hta Ginwang Ginjaw Uphkang Du hte Masat (1) Dap Ba Up yan kaw na Amyu Sha Shanglawt rawt malan magam bungli hta Amyu Shayi ni shanglawm shakut shaja shingtep shingtau tai ra lam ni hte ra magup shatsam mungga shaga la lai wa sai lam matut na chye lu ai.
KIA Masat (1) Dap Ba Up
KIA Dingdung Ginwang, Myu Shayi Komiti Rung

0 comments:

Post a Comment