Slideshow Image 2

DU LAHPAI ZAU BAWK A NUMHTET GA

2 comments:

namlap said...

Duwa Lahpai Zau Bawk hpe hkungga jaw ga ai law an hte amyu sha yawng a matu dahkring dalang shakut shaja gun hpai ap nawng ai hpe mu mada ai majaw grai arawng la nngai ngwi pyaw hkamja shimlum let Awm dawm shang lawt hpe padang dip la u ga ngu tsan ai mungdan shira mi kaw nna akyu hpyi ngun jaw dat ga ai law Karai Kasang bau sin nga u ga .

Anonymous said...

Du wa hte share shagan ni yawng hpe myu sha ni yawng a malai chyeju dum dik sai ngu shawng tsun mayu ai........
WP myu sha ni mat na n mat na, htum na n htum na hte masha n pu taw na n taw mat na gaw .... ya na majan a masa hte mahtai hta hkan nga ai.....
Myen ni na matu gaw sut masa hte mungkan hta myi man pa na matu .... majan.....
An hte WP ni a matu gaw..... Myen mayam n tai na hte Myu n mat na majan re majaw.....
Hkung ga ai KIO/KIA share shagan ni matut nna shaja ga, gasat ga.... gwi gwi ninghkap nga ga.....
bai WP myu sha yawng gaw, tutut madi shagaw shanglawm ga.... ti nang dang di ai lit hpe jawm gun ga.... Vietnam majan hpe yawng lawm di nna, gasat ai majan hku ..... madi shadaw tik tik di ga ngu ..... n gun jaw dat n ngai.

with best,
zed

Post a Comment