Slideshow Image 2

ဖားကန္႔ေဒသသို႔ အစိုးရတပ္မ်ား စစ္အင္အားအလြန္အကၽြံတိုးခ်ဲ႕

ဖားကန္႔ေဒသို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာသည္မွာ တစ္လေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဖားကန္႔ ေဒသတြင္ KIA ႏွင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရဖက္မွ အထိခိုက္အက်အဆံုး မ်ားလြန္းသည့္ အျပင္ ကခ်င္ျပည္နည္၏ အဓိကစီးပြါးေရးၿမိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့သျဖင့္ အစိုးရဖက္မွ ယခုလို စစ္အင္အားကို အလြန္အကၽြံသံုးလာျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားကယူဆလွ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ဖားကန္႔ေဒသသို႔ အစိုးရ စစ္တပ္ တပ္မ (၃၃) ႏွင့္ တပ္မ (၈၈) တို႔၏ တပ္ရင္း ေပါင္း (၁၂) ရင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ အစီစဥ္ ဆြဲထားေႀကာင္း၊ ေျခလွ်င္တပ္မ်ား KIA တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အက်အဆံုးမ်ားလြန္းသျဖင့္ ေလတပ္အကူအညီျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ခိုင္လံုေသာ သတင္းရပ္ကြက္ကဆိုပါသည္။ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ဗ်ဴဟာမွဴး (၃) ဦးႏွင့္အတူ  တပ္ရင္း (၉) ရင္းေရာက္ရွိေနၿပီး က်န္ဗ်ဴဟာမွဴးတစ္ဦးမွာမွာ တပ္ရင္း (၃)ရင္းႏွင့္ မိုးေကာင္း ၊ကားမိုင္းလမ္းေက်ာတြင္ေရာက္  ရွိေနေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္တြင္ KIA အားထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမရွိေႀကာင္း၊ ခုခံကာကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား ရိကၡာပို႔ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖားကန္႔ေဒသသို႔ တပ္ရင္း ၁၂ ရင္း၊ ဗ်ဴဟာမွဴး ၄ ဦးျဖင့္ ေလတပ္အကူအညီမ်ားျဖင့္ ရိကၡာပို႔ေဆာင္ေသာ အစိုးရတပ္အား စာေရးသူတသက္ မႀကားဖူးပါ။ ထိုသို႔ စစ္အင္အားမ်ားအလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ လာရာတြင္လည္း ကခ်င္အိမ္ေတြ အကုန္မီးရႈိ႕ပစ္မယ္ဟု ေႀကြးေႀကာ္ကာတက္လာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္ဟု ေခၚဆိုရန္ခက္ခဲၿပီး ဗမာသူပုန္မ်ားဟု ေခၚရမည္ဟုပင္ ေတြးမိလာပါသည္။ သမၼတ၏ ေျပာႀကားခ်က္ကတမ်ိဳး၊ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၏ လုပ္ရပ္က တစ္မ်ိဳး၊ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္၏ လုပ္ရပ္က တစ္ေမွာက္၊ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေသာလႊတ္ေတာ္က တစ္ဖံု အူေႀကာင္ႀကားအစိုးရကို ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔ မည္သို႔ ယံုႀကည္ရမည္နည္း။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ KIA တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၆) မွ အရာရွိတစ္ဦးက အစိုးရစစ္တပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္တက္လာပါေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ေဒသကို ကိုယ္ကာကြယ္ဖို႔အသင့္ပါဘဲ၊ ျပင္းထန္စြာတုန္႔ျပန္သြားမွာပါ ဟု သူ၏ အျမင္ကိုေျပာႀကားလာပါသည္။

15 comments:

padang yesu said...

K K la ta la sai hte maren tinang kyu hpyi dat ai,WA MADU kaw teng sha hkrang nga ai hpe,myi grip mi hta pi MADU KARAI hpe nmai malap ai.mi yet sha,hpyi sai me,yasha mung hpyi sai me wenyi hkum sai myit kraw hta hkum myit adun ali ahti hkum rai oi.zet tsang ai hkum shan tai let,kam sham nga ninglen grau HPAN WA MADU kaw akroi anoi hpyi ra nga ga ai.ndai banau ni hpe ga shaga ai kaw mung majan kasat nga ai kaw mung chyi myi pi nmai shayawm jaw ai.Dap Ba 2 Dap Dung 6 na W P share shagan Ni a htang ai ga grai manu ai dai hku rai ra ai.

Mile said...

Ummmm !!! Krai n tammmm na ni!! Myen satan hpyen hpung ni ...

pilamshayi said...

an hte wun pawng myu sha ni ram ma ni ---yawng chyum lai ka hti ga---karai kasang na myit hpe mung tam let---- dai chyum lai ka kaw na karai kasang ga law ai mau hpa ni hpe gaja wa kam ga--- madu yesu kaw mau hpa ni hpe shabyin ai karai re--- baw nu kaw na sha kam ai n-re sha myit kata kaw na hte kam ga---karai kasang kaw chyum lai ka hte sha bung li ga law ai re---mung ga ni hpe mung youtube kaw na grai madat laga--- karai kasang mau hpa ni shabyin na matu myit simsa le lat nga ga-----

jaubutu maran said...

WP shani e hpa nhkrit ra ai KK anhte WP shani hte rau rai nga ai.myen hpyen n-gun gade law tim hpa nra ai si mat ma na ni hkrai re.KK a lam woi bausin magawp maga ai gaw WP share shagan ni yawng a nsa galoi mung nga nga ai.awng padang hpe lu la chyalu re.yaw ga shamit ga.kyuhpyi dum nga ga ai.

hkunman said...

KIO/KIA..,hte Jinghpaw Wunpawng Myusha yawng hte e...,Kade a- GOD..gaw teng man ai GOD majing re ngu ai hpe ..,SAK SE Madun ai. Magam a-mu kaba re yaw...,MYEN TSADAN n-gun kaba hte htu lung wa magang. kabu gara la hpawk dum mu.., YESU HKRISTU HTE YEHOWA GOD a..,Mying Ningsang hta. Myit masin Mahkra hte..,Myit mang mahkra hte.n-gun lagaw mahkra hte..,Kam sham .kam hpa kyu hpyi let.. gap tik tik di mu..,LAHKAM MYI PYI shum hting nut..,si tim hkrung tim. YESU HKRISTU Mying ning sang hta sha rai ga. Dai hta graw ai.a-myet gaw ding hta ga hta hpa n-nga sai...,

Anonymous said...

kade lung wa tim hkap anut na nga ai ga gaw n gun lu dik sai KIA chyu sha KK shatsam da sai. myu sha ni a kawa kanu rai sai..kasha ni hpyen e n lu roi rip nsat kau lu myit ga..kam sai yaw tsawra ai KIA myu tsaw ni e..KK bau sin u ga...law Amen.

Anonymous said...

n mai sai, anhte zim taw n mai sai, nau roi ai, mung masha hpe sanat garan jaw da ya marit, nanhte sanat lang ai ni gaw mai gap ai, anhte gaw hpa nlang na zing ri hkrum ai, yawng hpe azat kau saga.

policy. fighter said...

Myen hpa mi nga nga gasat ga

Anonymous said...

KIA, KIO ni e Ting Sing gaw shang lawt gap jahkring na order npru ai majaw nsim sa ai re nga nga ai le.... KIA,KIO kaw na zim nga baw gum nna hkam la taw ai hku kun? media lawan shaprai dat yu mu le... shang lawt a baw kaw ra rai wa nga ai le... gara mada de woi yawng maw nga mani e.... myen ni tsun ai teng ai zawn zawn san mat na yaw.... mung masha ni jam jau ai gaw shang lawt a majaw nga, shang lawt gap hkat njahkring ai majaw nsim sa ai re nga tsun nga ai le...

Ngaw wa said...

Hpilisti masha ni hte Goliat wa a Karai amyu sha ni hpe jahkrit sharim tim Yehowa namman jaw lata da sai ma Dawi a lata hte a grawp jasim gasat nhtang kau ai zawn Hkristu hta namman jaw lata da sai myu tsaw share ning hkring ni a lata hte gasat shapoi kau dat mu ga law. A men.

Anonymous said...

wp mungdan lu u ga

Anonymous said...

Nang gaw myen maga, myen ma kau kaw na wa rai sam ai,nang nchye ai nmu ai anhte a kata kaw nga nga ai, mung masa hpe nang loi myit lawm ai hte hkaja dat u ya na zawn nang nkam tsun mat na ra ai.

Anonymous said...

anhte mung shawa ni mung dung 6 na ni hte rau kaning re ai hpyen rai tim kyu hpyi n gun la let ning hkap sa wa na re.

Anonymous said...

MYEN gaw TSUN ai hte GALAW ai kaga ga rai rai re ai. Shanhte TSUN ai hpe n mai kam ai.

Anonymous said...

မမိုက္မဲခ်င္ၾကေတာ့ပါနဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္တို႕ရယ္ သူတို႕ပစ္တဲ႕လက္နက္ႀကီးေတြက တိက်တယ္ျပင္ထန္တယ္ ဒါလည္း သိသိႀကီးနဲ႕ ဘာလို႕ဆက္တိုက္ေနဦးမွာလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူၿပီး ကိုယ့္ေဒသကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျပလိုက္ၾကစမ္းပါ လက္နက္ ေရာ နည္းပညာေရာ ယွဥ္လို႕မွမရႏိုင္ေတာ့တာ ငါတို႕ ျပည္နယ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုဆက္လုပ္သင့္ လဲ ဆိုတာကိုစဥ္းစားၾကပါစို႕

Post a Comment