Slideshow Image 2

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္

၁။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေပါက္စ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကို အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ လူအင္အားမ်ိဳးစံုအသံုးခ်ၿပီး တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

၂။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ အာဏာရွင္ေန၀င္းႏွင့္ သန္းေရႊတို႔ႏွစ္ဦး၏ တပည့္ရင္းပီပီ အာဏာရွင္စနစ္အေမြဆိုးကို ထိန္းသိမ္းရင္းအားျဖင့္ ရုရွားစစ္တိုက္ေလယဥ္မ်ား၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား လက္နက္ႀကီးမ်ိဳးစံုႏွင့္ လူအင္အားရွိသမွ် သိမ္းႀကံဳးအသံုးခ်ၿပီး ေကအိုင္ေအကို ဖိတိုက္ေနျခင္း။

၃။ ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြားအိုမ်ားပါမက်န္ မုဒိန္းက်င့္သတ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို မီးတင္ရႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈမွန္သမွ်က်ဴးလြန္ၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စခန္းထဲ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစရန္။

၄။ ဒီမိုကေရစီအေရၿခံဳ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ စစ္အာရွင္ေပါက္စ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔သည္ အာဏာရွင္ သန္းေရႊ၏ ေစခိုင္းမႈျဖင့္ တရုတ္ျပည္သို႔သြားေရာက္ၿပီး 
- ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား (၃) ရက္အတြင္းေခ်မႈန္းပစ္ႏိုင္ေႀကာင္း၊
- ေကအိုင္ေအကိုလည္း (၁၀) ရက္အတြင္းအၿပီးအပိုင္ေခ်မႈန္းပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊
တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကတိေပး၀န္ခံခဲ့ျခင္း။

၅။ ေကအိုင္ေအတပ္မေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မ်ားသည္ အာဏာရွင္သန္းေရႊ၏ လက္ပါးေစ ေတြကို ရဲရင့္ျပတ္သားခိုင္မာေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ခုခံတိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိပါသည္။ စစ္တိုက္ေလယဥ္မ်ားသာ မပါ၀င္ခဲ့ေသာ္ အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္မည္ဟု တြက္ဆထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၆။ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ အာဏာရွင္ သန္းေရႊႏွင့္အတူ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား တစ္ခုလံုးကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေခ်မႈန္းရွင္းလင္းပစ္ၿပီး ၎၏ ေနရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အစားထိုးတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါေႀကာင္း အသိအလင္း ေႀကျငာအပ္ပါသည္။ 

၇။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ စစ္အစိုးရကိုမုန္းတီးရြံ႕ရွာေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ အဖိအႏွိပ္ခံဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး UNFC တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲၿပီး သန္းေရႊႀကိဳးကိုင္ထားေသာ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ေျခမႈန္းပစ္ႀကပါစို႔။ 

တင္ျပဖိတ္ေခၚသူ
ကခ်င္၀င္ရိုးတန္းစစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕
ကခ်င္ျပည္နယ္
ယူနန္ျပည္နယ္
အိႏၵိယကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား

8 comments:

than shwe said...

ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ ဗမာစစ္အစုိးရ တေန႔ က်ဆံုး ေစရမၫ္။

Khunohn Tangbau said...

Tara n lang ai ni gaw K.K a je yang ai hkrum na re.

Khunohn Tangbau said...

Myu sha ni e K.K kaw law hput di di ga!!! Anhte ni gaw yawng hpe dang ai lu ai Hpang Wa Ning Sang Chye Wa Ning Chyang Hpe kam sham ai .K.K a kashu kasha ni rai ga ai re ma jaw myu sha ni a tsing yam tsing dam hpe e maroi n ni ma sin n si ai myit hte shakut sha rang ga!!Dai ni KIO gaw mung shawa ngwi pyaw lam hte mung shawa nga mu nga mai lam de woi awn nigng shaw taw nga ai re ngu ai hpe mung myit dum nga ga law.

Khunohn Tangbau said...

Dai ni NLD hte Awng San Kaw mung anhte myu sha ni a hkam sha ngai thingyam tsing dam ni hpe LUT DAW hta hpa tsun ai lam nga ai hpe yu yang Myen gaw Myen sha re hpe a san sha mu lu nga ai. Shan hte sha da ganinng rai ga ra hku myit hkrum ai lam ni hpe mung Media ni hpe tsun ai lam n nga ai. Anhte a Awng Padang K.K kaw sha manoi kam hpa let Jet ai Mung masa lam yan ni hpe Hkritstu hta gaw gap sa wa ga law.

Khunohn Tangbau said...

Dai ni na ten hta gaw Mungkan shara shagu hta chyam bra nga ai an nau ni yawng Mung masa lam yan hta tinang tsap ai sha ra hta grak rai tsap nna yawng myit langai sha jawm shabawn ra sai law. Makam masham hpun ni mung nang ngai nang shoi nang sha tsun ja hpyak hkat taw nga lam n galaw ai sha nang ngai kadai re ngu ai hpe myit dum let dai ni na ten mung masa bawng ban lam ni galaw hpang wa nga ai hpe ngun jaw let Anhte Myu sha ni a Ningbaw ni jaw kaja hkrak dik htum ai mahkrun hte woi awn lu mu ga ja ja K.K hput di di let ap nawng ga law.

Khunohn Tangbau said...

UN,USA,EU,RUSSIA,CHINA, ni hte kaga n gun ja mung dan ni kadai n garum tim anhte hpe garum na Yehowa Karai Wa nga ai hpe myit dum let Ngun da ting let myiit n den marai hpe sha ja nga ga law!!!

mememe said...

ngai gaw lashu bu ga hkanan daw kaw nga ai ahadang tang gun re.An hte myu sha ni hkam sha hkrum nga ai sinyam a matu sanat hpai let nlu ap nawng timung K.K kaw a kyu hpyi garum nga nngai.Nu wa hpung masha ni hte shawng lam hta ap nawng nga ai myu tsaw share shagan ni hpe ndai shara kaw na ngun jaw mayu ai gaw (Israela)myu masha ni gaw အင္ပါယာ manga re nga ai (ေမဒိ၊ပါရွန္၊အီရတ္၊gari၊roma)ni a npu hta shaning 1800(or)1900 daram up hkang hkrum timung mung dan nmat ai hta nga,dai ni na aten hta mung kan ntsa e rwt jat ai hte kaga mungdan ni hta grau nna hpa ji tsaw ai amyu lagai rai wa sai.Rai timung dai gaw shan hte a atsam hte nre ai sha K.K lata la hkrum da ai amyu re ai majaw she rai nga ai.Dai hte maren an hte W.P myu sha ni mung K.K lata la hkrum ai amyu re majaw gara hku re ai tsin yam hpe hkrum nga timung awng dang na hpe chye da ra ai.john(2;1)kaw nna hti yu yang ka na mare na hkung ran poi hta sabyi nsin ma mat ai rai timung dai poi hta sbyi nsin ma mat ai mang hkang sha nga ai nrai ,sabyi nsin ma mat ai mang hkang hte rau Yesu mung nga ai hpe chye lu nga ai.De majaw masha galaw da ai tsbyi ma mat yang K,K galaw ai tsbyi lu lu na hpe Yesu ga sadi jaw nga ai.Shawng nnan an hte yin la ra ai gaw an hte a atsam hte galaw da ai tsabyi nsin ma mat sai rai nga ai.Dai hpang e nang K.K a tsabyi nsin hpe mu lu na teng nga ai.(myu sha ni hpe myit dum letshadang Nhkum tang gun la shu)

hkunman said...

TEAM WORK.. yaw...TEAM WORK..., Jinghpaw ngu ai pyi rai n-pra kaw n-na.. Israela Masha ni Yehowa God hpe Kamsham ai a-myu. God Shi nan lata la ai a-myu re .. Dai ni mung Yehowa God. hpe kam sham nga ding yang rai nga ma ai...Israela a-TEAM WORK Jing hku gaw ka dai ta... ?USA.. gaw madung rai nga lu ai... USA..lu ai Laknak mahkra ngu na gaw... Israela a-myu ni kaw nga ai... Anhte KIO.. KIA.. hte Jinghpaw Wunpawng Myusha ni a-matu mung Sinna Mungdan na Mungdan langai ngai rai nan rai ra ai...,Dai hpe Shing gan Mungdan du nga ai Myusha ni hte. KIO.. KIA.. lata gin dun let.. Byin hkra chyawm galaw sa wa ra na re.... UWSA.. a-TEAM WORk.. gaw CHINA.. madung rai nga lu ai....,Myen wa n-gwi sa hkra ai....Myen a- TEAM WORK.. gaw. CHINA. NORTH KOREA. RUSSIA.. rai nga lu ai...,

Post a Comment