Slideshow Image 2

WUNPAWNG MUNGDAN DE MYEN NI N GUN KABA HTE BAI GASAT WA

Wunpawng Mungdan de myen tai hpyen ni gaw ndai laman n gun laba hte kalang bai htu kasat wa nga sai lam hpe chye lu ai. Myen tai hpyen ni gaw masing nnan hte Wunpawng Mungdan de bai htim gasat wa ai hte hpyen n gun, laknak n gun mana maka jai lang nna htu gasat wa ai sha n-ga, hpyen gasat n bungli ni du hkra jai lang nna htim gasat wa ai re lam hpe mung chye lu ai.
Ndai zawn numdaw langai hku bai htim gasat wa ai hta, Deceber (14) ya shani daw hkying (2:00) ten ram hta Sinpraw Ginwang Ginjaw KIA Dap Ba (3) npu, Dap Dung (27) ni a ginra rai nga ai Loi Jom Bum de hpyen n gun laba hte htu htim gasat ai sha n-ga hpyen gasat n bungli hte mung law law lang bawm wa jahkrat gasat lai wa sai lam hpe na chye lu ai.

Matut nna KIA Ginjaw Ginra, KIA (255) Dap Nawng Dap Dung ni a ginra rai nga ai Pung Ling Post de hpyen n gun laba hte wa htim gasat ai majaw KIA Myu Tsaw Share Ninghkrin ni Pung Ling Post hpe gan yen da kau ra sai lam hpe mung na chye lu ai.

Myen hpyen ni gaw lani mi sha n gun laba hte KIA Dap Dung ni rai nga ai Masat (26) Dap Dung, Masat (6) Dap Dung, Masat (8) Dap Dung ni de mung htim gasat lai wa sai lam na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment