Slideshow Image 2

BAREN DINGHKUNG NTSA NA MANAU SHADUNG (DAW IV)

1. Mungkan hta yawng a shawng e sinpraw ajan shawng mu mada ai Japan mungdan; dai mungdan de du nga ai Chyurum Jinghpaw Wunpawng sha ni; mai hkam kaja let, myit mang ai lam shagu awngdang lu myit ga; tut e myit dum kyu hpyi karum nga ga ai yaw....... htet dat ai..........!

2. Japan mungdan kaw na rai nhten! “Zet Let” ngu ai wa gaw, ngai Nhpan Ja Ra hpang de Online Comments ka dat ai hpe mu lu ai majaw mung, alak mi chyeju dum ai hte hpawn htang shana ai lam rai li ai law......kabu dik sai..........!

3. Chyurum Jinghpaw Wunpawng sha shagu gaw, gara mungdan kaw mi du nga ai rai tim malap kau n mai, tut e dum shai, kraw dung salum, makyit sumri ngang ngang kang kang gyit hkang let, myit hkrum ginjup shabawn ninghtan ai hta, n-gun atsam marai ningja, myit su myit gawp ai kumla hpe chyu sha sakse madun nga ga i?...... n-gun jaw ai.......!

4. Tinang du hkawm nga pra mat wa ai shinggyim labau ginru ginsa hkrun lam ntsa hta hpa baw magam shachyen shaja ai rai tim, tinang a rudi buga, amyu mungdan sha ni a labau hkringhtawng hpe shayuk jahpoi, shagrit shaprai, jahten shabyak, shanut shamat, sari jahkrat ai baw magam kadai mung n galaw hkrup na sadi koi gam ga lu oi!.......... htet dat ai.........!

5. Nang hpe Yehowa Karai Kasang jaw da ya sai:—(a) machye machyang (b) atsam marai (c) ahkying aten (d) makau grupyin, shinggyim wuhpung wuhpawng (e) Buga ginra, hkringdat shara; ndai lam ni mahkra gaw, tinang amyu, kanu kawa, kaji kawoi, amyu sha yawng hte kraw lawang mahkri shawn let, dum shai shakut shaja nga na ma ai ngu kam nga ga ai lu yaw......shatsam jat ai........!
6. Japan mungdan du Jinghpaw Wunpawng myu ni mung Htunghking Manau dum na re lam na chye lu ai majaw, kabu arawng la dik nngai. Manau dum na rai yang, baren lapu, Satan nat, Anti-Christ hpe jai lang shagrau sha-a aw law garu ai lam tsep kaw n mai galaw na ga ai lu yaw........sadi jaw ai.......!

7. Karai Kasang Yehowa a man hta awu asin, matsat shabat, n hpru n mai, n tsawm n htap re ai Ba-la sumla jai lang ai lam gaw, yubak dingnye kaba lu wa na ga ai re lu!........shadum dat ai.......!

8. Jiwa ni a labau hkringhtawng, ginru ginsa lagaw hkang hpe shaprai shamat shanut jahkrat kau ai zawn re ai lam ni n galaw hkrup na hpe she kam ga ai lu yaw.......kam dik sai.........!

9. Gara mungdan e du nga ai Chyurum Jinghpaw Wunpawng sha ni mi rai tim, Manau Shadung kasi gaw, Myitkyina-Shatapru na Manau Shadung hpe kasi yu la mai nga sai. Ginsa masa sat lawat sumhpa hta hkan nna Manau Shadung hpe loi ai tsang ai hku galaw na rai yang, America-Florida Manau Shadung hpe kasi yu la mai nga mali ai........madi madun ai........!

10. Chyurum Jinghpaw Wunpawng sha ni yawng galu kaba gumring gumrat law htam mayat wa u ga. Japan mungdan du nga ai Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni hte hpawn mungkan ting mungdan shara shagu du hkawm nga pra shajang ai Chyurum Jinghpaw Wunpawng sha ni yawng, awng padang ninglaw hkam la lu u ga law.......kyuhpyi ai..............!

“ANHTE A AWNG PADANG, YEHOWA KARAI KASANG” rai nga mali ai law…………….Amen.

Nhpan Ja Ra
10/4/2012

3 comments:

gunlahpai said...

N dai baren shing ma kaw Manau shadung jun hkrup ai myit su wa hte Ning Baw ningla ni e n dai lam hte Seng n na an hte Mung shawa ni yawng Mung step kawp ning hkap ga ai.

padang yesu said...

SARAMA NHPAN JA RA,madi madun ai ningmu grai kaja nga ai law.nu wa myit su nji nban yawng myit yu ga.aten dep lawan la kau ga i.marang htu yang ngoi2 rai ai wa pyi myi yu shanut nga na re.K K kaw shawng hpyi nyen tawngban, la kau na, MANAU NAU ga i.W P SHANI A AUNG DAWM PADANG YEHOWA K K SHI RAI NGA AI.kam hpa let kyu hpyi ai nshagrit nshayawm kau ga.

padang yesu said...

SARAMA NHPAN JA RA,madi madun ai ningmu grai kaja nga ai law.nu wa myit su nji nban yawng myit yu ga.aten dep lawan la kau ga i.marang htu yang ngoi2 rai ai wa pyi myi yu shanut nga na re.K K kaw shawng hpyi nyen tawngban, la kau na, MANAU NAU ga i.W P SHANI A AUNG DAWM PADANG YEHOWA K K SHI RAI NGA AI.kam hpa let kyu hpyi ai nshagrit nshayawm kau ga.

Post a Comment