Slideshow Image 2

PANGWA MARE HPE KIA ZING LA SAI

April (28) bat Kru
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIA hpyen dap kawn NDAK a ginjaw shara rai nga ai Pangwa Mare hpe zing madu la kau sai lam shiga na chye lu ai. April (27) ya shana de Pangwa Mare a Shim Lam dap hpe shawng zing la nna, dai hpawt April (28) ya jahpawt gaw Pangwa Mare hpe shang zing la lu ai re lam shiga na chye lu ai. N dai Pangwa mare zing ai lam hta KIA myu tsaw share ninghkring (8) asak ap nawng hkrat sum wa sai lam shiga na chye lu ai.

ကခ်င္ျပည္နယ္ အန္ဒီေအေက (နယ္ျခားေစာင့္တပ္) ၏ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ပန္ဝါျမိဳ႕ ကုိ ေကအိုင္အုိ အစုိးရ မွ သိမ္းပုိက္လုိက္ႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဧပရယ္ (၂၇) ညေနပုိင္းတြင္ ပန္၀ါျမိဳ႕လံုျခံဳေရးတပ္တကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး၊ ဧပရယ္ (၂၈) မနက္ပုိင္းတြင္ ပန္၀ါျမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ပန္၀ါျမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲတြင္ ေကအိုင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ (၈)ဦး က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္းဆက္လက္ သတင္းရရွိပါသည္။

12 comments:

jinghpaw girl said...

hkrat sum mat sai myutsaw share shagan{8}matu grai yawn sai. Awngdang ai gaw kabu ai.

Unknown said...

PANGWA ZING LA LU SAI NGA AI SHIGA N'TENG SHI AI HPE CHYE LU GA AI. PANGWA MARE DU NA MATU DENG 6-7 RAM NAW TSAN AI CHANG YING HKU KAW WUNPAWNG SHADA GAP HKAT NGA AI LAM CHYE LU GA AI. AKYU SHA A A JAWM HPYI YA GA. PANGWA MAGA NA BUM SEN NGA AI GA JARIK HPE GAW AWNG PADANG LU SAI HKU RE.

hkunman said...

Hparai NDAK ni TInang a-myu hpe gap mata,,,,?

ပီတာေဇာ္ said...

Hkrat sum mat sai share shagan ni rai nga ai Myit su (8)hpe annau ni yawng chyeju dum let bau jaw nga na ga ai....

nnye la nau said...

Tsawra ai Chye ju madu Myu tsaw share Shagan ni hpe myit dum ga ai, nanhte daw jau ai lam gaw (Karai Myu) Jinghpaw wunpawng myu sha ni galu kaba hkra pawn ba ai lam gaw galoi mung grin nga u ga! Karai Wa nanhte a kashu kasha, ningrum ning tau, Kahpu Kanau, kaNu Ka Wa hte Jinghku ni ntsa grau dik ai shaman chyeju tut nga nga u ga law...

ဒီးဒိုး said...

hkrat sum mat sai myutsaw share shagan{8}matu grai arawn la ai....annau ni yawng chyeju dum let bau jaw nga na ga ai....

WTN said...

N-dai Pang Wa hpe KIO/KIA anhte a myu tsaw hpyen la ni zing la lu sai ngu ai shi ga ten u ga .....grai n-dang tsun hkra kabu sai..

WTN said...

N dai majan hte myu tsaw share shagan (8) Asak jaw ap nawng ya sai, nga na lu ai majaw , nachying wa myit n-pyaw ai...rai tim shang hte a ap nawng ai lam gaw hpu htum rai sai....an hte ni galoi mung manu shadan ng ana ga ai..

hkunman said...

Myen a-ga madat n-na Tinang KIO,KIA Myutsaw share shagan ni hpe hkap gasat ai NDAK ni e..NAN HTE GAW PUHTUM A--MYU rai nga myit dai majaw. GOD dagam dala hkrum a- a-myu ni rai, nga myit dai.a-ga mayu n-na htum mat na ni rai myit dai.

Tin Tun Aung52 said...

လူထုဟစ္တိုင္ (PEOPLE'S SHOUT FOR BURMA ( MYANMAR ) ဖြင္.လွစ္ ရသည္. ရည္ရြယ္ခ်က္။
လူထုဟစ္တိုင္(PEOPLE'S SHOUT FOR BURMA(MYANMAR ) https://www.facebook.com/groups/peopleshoutforburma/ သည္ ၿပည္သူမ်ားမွ ႏိုင္ငံတာ္လႊတ္ေတာ္ သို.တင္ၿပ လိုသည္မ်ားတင္ၿပႏိုင္ ရန္ ရည္ ရြယ္ ပါ သည္ ။
တင္ထြန္းေအာင္ ( တည္ ေထာင္ သူ )


လူထုဟစ္တိုင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ရန္ အတြက္ရံပံုေငြအေနၿဖင္. အမ်ားဆံုး တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ထက္ မမ်ား ။ တစ္ေထာင္ထက္ မနည္းေသာ ေထာက္ပံ.ကူညီမွဳ ရလိုပါသည္။ ( တစ္လလွ်င္ တစ္ေထာင္ က်ပ္ႏွံဳးၿဖင္. လူထုဟစ္တိုင္ member မ်ားအား Request လုပ္လိုပါသည္။ ) ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ....
( ၁ ) မိဘမဲ. ႏွင္. စြံ. ။ အ ။ နား မႀကား ေက်ာင္း အား ေထာက္ပံ.ရန္ ။
( ၂ ) ပညာေရးႏွင္.က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ။
( ၃ ) လူထုဟစ္တိုင ္ေဖာင္ေဒးရွင္း ခိုင္မာစြာၿဖင္. လူထုအက်ိဳးမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္တို.ၿဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါ KBZ Bank Account သို.ေငြလႊဲ ၿပီး လူထုဟစ္တိုင္ ၏ ယခု Wall တြင္ လႊဲေငြစာရင္းႏွင္.ရက္စြဲ ။ အမည္ စသည္တို.အားတင္ထားေပးပါရန္။
ေငြလႊဲရန ္KBZ Bank Account မွာ 0411210043343 ၿဖစ္ပါသည္။

အစဥ္ေလးစားလွ်က္။
( MEMBER မဟုတ္ပါကလည္းဆႏဒ ရွိက ေဆာင္၇ြက္ေပးပါ၇န္ဖိတ္ေခၚပါသည္ ။ )https://www.facebook.com/events/354071277958196/
ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ.ကူညီမွဳ ရလိုပါသည္။
ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ.ကူညီမွဳ ရလိုပါသည္။
3 March at 21:00

တင္ထြန္းေအာင္ ( တည္ ေထာင္ သူ )ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ.ကူညီမွဳ ရလိုပါသည္။

Tin Tun Aung52 said...

https://www.facebook.com/groups/peopleshoutforburma/

lautun said...

KIA NI NAN YAN LUNG WA NA TI NANG AMYU SHA NI HPE GA SAT GA LA SA GA LAW TAW NGA AI HPE MA RE MA SHA NI NAN TSUN DAN AI HPE CHYE LU AI DAI HPE ANN HTE GA RA HKU NA JAWM CHYE NA HKAT LU NA KUN?
TENG SHA TSUN GA NGA YANG YA NA GA JARIKSIN(နယ္ျခားေစာင့္တပ္)2001 2002 2003 HPEN DAP KAW GAW ANN HTE JING HPAW WUN PAWNG MYU SHA NI 100%HTA SHE 10% SHA DANG DA RAM MYEN ASU YA HPEN LA NI WA SIN LAWM LET MUNG DAN NGUI PYAW SIM SA LAM HPE JAWM LA DIN DA LET TI-NANG LA GAW TI-NANG TSAP N NA GAW GAP SHA KUT TAW NGA AI LAM HPE MA SHA GA BA NI N KAU MI MUNG CHYE CHYE LU RAI NA RE.
ANN HTE WUN PAWNG AMYU SHA NI SHA DA DA GAP GA SAT HKAT NA A MYU JA HTUM NA MA SIN HKU SHE RAI NGA GA AI LAW
GA DAI WA MI N CHYE NA TIM SUM SING LA MU NA KARAI WA NANG CHYE NA YA LET GA JA HTAP HTUT DIT AI HKU GA RUM SHING DAU YA U GA NGU SHA NGAI MYU TSAW BRANG NGAI A KYU HPYI DAT N NGAI LAW
NGAI ZAWN HKAM SHA AI NI MU NGA NA RE NGU KAM N NGAI NGA YANG ANN HTE WUN PAWNG MYU SHA NI YAWNG BAI ZIN LUM WA NA MA TU SHA DA DA CHYE NA HKAT LET K.K HTA LA NGAI SHA RAWT GA LU GA BA AI A MYU BIN WA HKRA MA TU A KYU JAWM HPYI GA NGU NA A KROI A NOI HPYI LA JIN DAT N NGAI LAW

Post a Comment