Slideshow Image 2

ၾကံစီဖန္တီး၍ ျမစ္ၾကိးနားၿမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဆႏၵထုတ္ေဖၚခိုင္းျခင္း

လာမည့္ ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ခုတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  အဓိကဦးေဆာင္သူအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ
၁၊ ဦးခမိုင္တန္- ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ဇနီးေဒၚဂ်ာေခါန္
၂၊ ဦးခက္ထိန္နန္- စီးလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ၊ ၾကံ႕ခိုင ္ေရးညီကိုပါတီ၏ ဇနီးေဒၚနန္ဆိုင္း
၃၊ ေဒၚလဂၽြန္ဆိုင္းေတာင္-ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္း -ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ညီမအရင္း
စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသမီး (၅) ဦးမွ ဦးေဆာင္၍ ဟန္ျပဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အခုလိုၾကံ႕ခိုင္ေရးအမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းအေပၚမွာ  ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္က အစိုးရႏွင့္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီပူးေပါင္း၍ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (KIO/KIA) ကုိ တစ္ဖက္တတ္ ခ်ဳံ႕ခ်ရန္ ၾကံစီဖန္တီးျခင္းသာျဖစ္သည္။ KIO/KIA ကသေဘာထားတင္းမာ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားသျဖင့္ တိုက္ပဲြဆက္ျဖစ္ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်မတို႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားဒုကၡေရာက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။  အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းကို ရပ္နားရန္ ေတာင္းဆိုမည့္အစား တစ္ဖက္တတ္KIO/KIA ကို ပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး အျမန္ဆံုးလုပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္တယ္။

ယခုဆႏၵျပရန္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တရားဘက္ကို ရပ္တည္ေပးသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ အခုတေလာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ စီးပြားပိတ္ဆို႕ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ရန္ လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးတၾကီးေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပဠိပကၡ မေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းသည္ စီးပြားရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ အဟန္႕အတားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအဟန္႕အတားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီပူးေပါင္း၍ ၾကံစီဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။

ထူးျခားခ်က္။  ျပည္တြင္းျပည္ပ အေရးၾကီးေသာ သတင္းမီဒီယာ DVB ရုပ္သံအပါအ၀င္ ခရီးသြားစာရိတ္၊ ေနထိုင္အခင္းအက်င္း၊ အစားအေသာက္အားလံုးကို ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမ်ားမွ တာ၀န္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းၾကားရွိရသည္။

တျခားထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့  ဇူလိုင္ ၆၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳေပၚတြင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်န္မိုင္ေကာင္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္အတြင္း မွီခိုေနေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားပူေပါင္း၍ အပစ္မဲ့ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းျပဳလုပ္ထားေသာ ဦးဘရန္ေရွာင္ကို လြတ္ေပးေရး၊ မွ်သစြာတရာစီရင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိုလားသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေသာ သတင္းကို ျပည္တြင္းထုတ္ေ၀ဂ်ာနယ္မ်ာတစ္ခုမွ ေရးသားေဖၚျပ ျခင္းမရွိခဲ့ဘူး။ အံံ့ၾသစရာပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑က ဘယ္ဘက္ကုိ ကူညီေနသလဲ။ စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနၿပီ။

တရားမွ်သမႈကိုလိုလားသူ တစ္ဦး

15 comments:

Anonymous said...

ting nang amyu hpe ntsaw ra jasam wa hpe she KA NU , KA WA sha du au WP myu sha ni hpe grai yawn dik ai ...WP myu shani a shing ma ka ang kaw ning wa hte a chye ai ni gaw ndai ni nan rai sai..NDAI NUM 5 ndai ni gaw myen la ni a mazut nga chyawm abraw da ya ai hkrum na ma ra ai..naw la yu nga ga..

Sai Jet said...

Tinang a sai hpe n'gaya ai ni rai na re. Shing n'rai Wunpawng sai n'jet ai ni rai na re.

padang yesu said...

Ya dai hkring mi sha nga pyaw na tam na sha,myen a masu sha ngun ai tinang a myu tinang nyet kau shangun nga ai,magam
jaw nga hpe ndum,Teng man lam hta ntsap myen asuya hpe madaw ninghkap ga.WP shada gangdun gangjen lu galaw yang,SAI myit kraw wenyi hta pyaw nga a kun?NGAI GAW GWI PI N GWI MIT AI.hkum galaw,shinggyim sha shada nyet lu tim,KK na a nta masha yawng hpe DAGAM kau nyet kau hkrum yang htani htana she rai nga ai oi.WP NI A SAI KAW CHYING LAU NA MATU,hpaw mi 5 hpe MASU shangun na jai lang nga ai.KADAI MUNG HKUM LAWM.AHKAW AHKANG MAKAM MASHAM,LAMU GA MAHKRA HPE LU MAYU KA UP MAYU ZING MAYU MYU SHAMYIT MAYU AI A MAJAW,MYEN ASUYA GAW LAM AMYU MYU HKU MASU KABA MAW LANYET HKU GYAM NGA AI HPE,TAU NNA CHYE GA HPRANG GA, DUM GA,DANG KAU GA AMAJA NGA GA.

Anonymous said...

Anonymous said,,,,,
Chyum mung ga hku hkawm sa ga lo ( Hpaw mi , Nu num 5 ) ni e . Tinang a myu hpang ma ga de she tsap ga. N nyet kau ga .
An hte Jing Hpaw ni gaw Ru Sai yu ai re ma jaw , nan hte ( H.M 5) a majaw , nan hte a Ru Sai hpe , (K.K) a man e mung, jing hpaw myu ni a la pran e mung myi man ka hpa tai wa chye ai .
Myu hte mung dan a ma tu ga sat nga ai ni ( k.k a hkang hte) , tsin yam hkrum nga ai ni , Wun Paung SAI , ma ga de she rau shang laum ga. Arawng n ra ga ( H.M 5 ) .

share naw said...

အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးတို႔နွင္႔တကြခင္ပြန္းသည္မ်ားနားေထာင္ၾကေလာ႔ ယခုလိုၿပဳၿခင္းသည္စစ္အစိုးရကိုအားကိုးၿခင္းၿဖစ္ၿပီးမိမိအမ်ိဳးကိုၿငင္းပယ္ၿခင္းသာၿဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသထင္းရွားေနပါသည္။စစ္အစိုးရဧ။္ထိုးစစ္ကိုရပ္မွစစ္ၿငိမ္းမွာၿဖစ္တယ္။ေကအိုင္ေအကတိုက္စစ္ကိုမၿပဳဘူးဆိုတာသက္ေသအမ်ားၾကီးရွိတယ္
အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးတို႔နွင္႔တကြခင္ပြန္းသည္မ်ားနားေထာင္ၾက

share naw said...

အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးတို႔နွင္႔တကြခင္ပြန္းသည္မ်ားနားေထာင္ၾကေလာ႔ ယခုလိုၿပဳၿခင္းသည္စစ္အစိုးရကိုအားကိုးၿခင္းၿဖစ္ၿပီးမိမိအမ်ိဳးကိုၿငင္းပယ္ၿခင္းသာၿဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသထင္းရွားေနပါသည္။စစ္အစိုးရဧ။္ထိုးစစ္ကိုရပ္မွစစ္ၿငိမ္းမွာၿဖစ္တယ္။ေကအိုင္ေအကတိုက္စစ္ကိုမၿပဳဘူးဆိုတာသက္ေသအမ်ားၾကီးရွိတယ္
အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးတို႔နွင္႔တကြခင္ပြန္းသည္မ်ားနားေထာင္ၾက

Ah Ba Hkun (ဂ်ိဳးငွက္ၿဖဴ) said...

ဦးဘရန္ေရွာင္အေရးဆႏၿပၿခင္းကို ကခ်င္ႏွစ္ၿခင္းအသင္းေတာ္က ဦးေဆာင္ၿပီးၿပဳလုပ္ခဲ့တာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္၊ ေအာင္လည္းေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပည္တြင္းမီဒီယာေတြေပၚမွာ မတက္လာတာက အရမ္းရွင္းပါတယ္။ သူတို႕ ဒီအေရးကို စိတ္မ၀င္စားလို႕ေပါ့။ ဘာမွအံ့ၾသေနရာစရာလိုမယ္လို႕မထင္ပါ။ ယခုလည္း ကရိုနီေဒၚဂ်ာေခၚန္တို႕ အုပ္စု ဆႏၿပမယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႕ၿပၾကပါေစေပါ့၊ ဘာအလုပ္မွမရိွတာ၊ အရက္ေသာက္၊ ဖဲရိုက္ ေညာင္းလာလို႕ လမ္းေပၚထြက္ အေညွာင္ေၿဖတာပဲေနမွာပါ၊ ဂ်ိန္းေဖာ့ကစာေရ၊ ဘာမွဦးေထြေထြထူးထူး ဒီအတြက္ ဦးေႏွာက္ေၿခာက္ခံ မေနပါနဲ႕။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေစာင့္ၿပီးၾကည့္ရံုပဲေပါ့.........

Anonymous said...

ဒီဘြားေတာအဖြဲ့ ကေတာ့ေနရာတကာလူတတ္ေရာင္လုပ္ခ်င္တဲ့ ေရေပါဆီတန္း၀င္ေတြပါ။သူတို့ခင္ပြန္းေတြကလဲ ဗမာအစိုးရဆီဖင္ခံၿပီးလုပ္ကြက္ေလးေတြေတာေတာရထားႀကတယ္ဆိုပဲ..ၿပီးေတာ့ဦးလေဂ်ြန္ငန္ဆိုင္း အမ်ိဳးေတြကအခုေတာေတာေထာေနႀကၿပီကြာ ေနရာတကာသူတို့ေလလံဆြဲထားတာေတြပဲ။ဗလမင္းထင္ ဂိတ္ေႀကးေလလံနဲ့ နန့္စီးေအာင္ စစ္ကိုင္းနယ္စပ္ေလလံနဲ့ ေစာက္ရမ္းေထာေနႀကတယ္ဗ်ာ။ဒီအဖြဲ့ေတြကေတာ့ကခ်င္ၿပည္နယ္ရဲ့ခရိုနီ ေတြဆိုလဲမမွားေပါင္...။

Anonymous said...

Ndai ni gaw myen asuya shan la ni hpe mai dang masawp ya nna W.P sha ni hpe dut sha taw nga ai ni rai ma ai , sadi mu lu yaw .ANHTE A MUNGDAN ngwi simsa na gaw ya aten up hkang nga ai myen asuya hta she madung re, anhte yawng chye chyalu rai nga ai le ,SHANGLAWT ASUYA HPE HPA TSUN NRA AI .KIO KAW NNA anhte W.P SHA ni a matu asuya kaw hpyi shawng tawn da ai ahkaw ahkang ni hpe myen asuya jaw jang MAJAN sim mat na re ,NDAI HPAWMI ni aten shama jahtau ,hkawm wau hkawm nra na ra ,TINANG a LABAU ntsawm na hpe mahtang DUM mu yaw.
W.P.BRANG.

Anonymous said...

Yawng hpe HTAU SAK KAU ra ai...

shatapru masha said...

Shanhte ni ndai zawn galaw alam gaw shingdu de na shadut ai masha nga ai majaw rai na re.
Ndai num ni kaw na li loi zet ai gaw HkaMai jan sha re. Shi chyawn gaw shan sha ga sai sharaw zawn rai nna MYEN ni shangu ai hku hkan galaw jan gara hku ting kyeng akyu lu la mai ai ngu ai hpe chye ai jan re.
Shawng hkan kaw nna MYEN asuya hte pawng nna, ja htu ai lamu ga lawk ni, hpun galaw sha na hpun lawk ni shawk sha ga ai jan nan re.
Ya mung hpa baw ahkaw ahkang bai hpyi galaw sha na kun? WP myu sha ni yawng jawm yu yu ga.
Lajawn Seng Tawng mung Zahkung Ting Ying a kasha Ying Nam hte grai hkau ai jan rai nna, madu wa nnga mat ai hpang MYEN hpyen du law law hte mayun sumtsaw tawn,la kaji la kaba tawn ai wa re.
Dai daram nga jang gaw, ndai kaw lawm ai ni hpa majaw ndai lam galaw ai re ngu ai hpe yawng maram lu sana re.
Kaja wa teng man ai simsa lam, jet ai simsa lam hpe lu mayu ai majaw galaw ai rai jang gaw hpa mi rai rai kaja dik sai.
Rai timung, teng ai/jet ai simsa lam ngu ai hpa rai ta? ngu ai hpe shanhte nchye tsun na ma ai. Nchye na ma ai.

Jinghpaw sai said...

Hkyet hting nan gaw Naypyidaw kaw, hpar gaung galaw, Hkyet hting nan jan gaw, myitkyina kaw myen a hpa zel kanu galaw, lajung ngang seng kanau mung, myen sawa du wa kaw pha zel zel sha pyaw nga sai. Sak kau ra sai!!

Jan Mai Kawng masha langai mi said...

Sai Jet e, ndai yawng gaw J.W sai gaw grai jet ai ni rai na ai. Rai tim J.W myit n rawng ai ni rai ma ai. Shatapru masha ni e ndai daram amyu myit nrawng ai Myen a mayam ni hpe gaw Shatapru kaw na gawt shale kau mu law! Ndai ni amyu ni Kahpu Kanau ni hpe mung sadi mu law... Shara shagu shara la nna mying la chye ai amyu, tinggyeng akyu sha yu ai ni rai ma ai law... Hkyet, Lajawn, Hkamai hte Tsumhpawng ni yawng maren sha re. Myen a gwi daw ni rai ma ai...
Hkun Myat hte shi a amyu ni, Saboi Jum yan nau ni, Zahkung Ting Ying ni, Ah-Dang ni yawng maren sha re sadi mu!

Anonymous said...

Hkawp Hkungga ai Tsawra ai Myitsu, Du Salang Kanu Kawa Mung chying sha ni yawng hpe chye shangun mayu ai lam..........
Ngai Lajawn Seng Tawng gaw nanhte a kashu kasha majing re.
N'dai shiga hta lawm ai...
Slg. Hkamai Tang jan Ja Hkawn ni woi awn let simsa lam "Lam Hkawm" na hte seng n'na Ngai kaja wa tsep kawp n'chye lawm ai,Shang mung n'shang lawm ai. Ngai gaw Yanggon kaw Ma ni hpaji sharin ai hpe sin nga taw ai grai na sai re.
Ngai n'chye ai sha nye mying hpe jai lang da ai lam she re.
Htawm Hpang n'dai zawn n'teng n'man ai shiga hpe galoi mung n'ka na matu sadi jaw mayu ai.
Chye mayu ai lam nga yang ngai hpe san marit. Ngai na Phone- 0943164534 re. Galoi mung hkap tau la n'ngai.
Ngai gaw nanhte a Sai Daw Sai Chyen re majaw galoi mung nanhte hte rau sha re.\
Galoi mung Kam rit.
Hkungga Tsawra let,
Lajawn Seng Tawng.

Anonymous said...

ဦးဘရန္ေရွာင္အေရးကို ျပည္တြင္းမီဒီယာေပါမေရာက္တာမဟုတ္ဘာဘူး မီဒီယာေတြက ဂရုမစိုက္တာပါ အဲဒီအခ်ိန္က ရခိုင္အေရးေလာက္ဘာမွအေရးၾကီးဘူးထင္ေနတာေနမွေပါ့၊ မဂ်ိဳးငွက္ျဖဴေရ ခင္ဗ်ာၾကည့္ရတာ ကခ်င္ဟုတ္ဘာတယ္ေနာ္ သူတို႔ဘာသာအရက္ေသာက္၊ ဖဲရိုက္ျပီး ေညာင္းလာလို႔ လမ္းေပၚထြက္အေညာင္းေျဖတာဟာ အားအားယားယား ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြက္ ဆန္ဒေဖာ္ေဆာင္ေပးတယ္ေနာ္ အခန္႔မသင့္ရင္ဘာျဖစ္ႏိုင္မွန္းမသိတဲ့ဟာကို သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာမေမ့ဘာနဲ႔ ျပီးေတာ့ဘာဘဲေျပာေျပာေလာေလာဆည္ သူတို႔ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားကိုး ရမဲ့ အရာ တစ္ခုဘာဘဲ ေက်းဇူးမတင္ရင္ေတာင္မွေမၽွာ္လင့္ရမွာဘာဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အရာ ဆိုတာ ဥပမာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့အရာ လံုး၀ ကၽြန္ေတာ္တို႔မလုပ္ႏိုင္ဘာဘူး ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔႔ရဲ႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို အားနာတယ္ ျအားနာတယ္ဆိုတာက ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သူစျပီး သူ႔ရင္ခြင္နဲ႔ အုပ္စိုးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မွ ဒီလို စစ္မက္ျဖစ္ပြားရတယ္ သူ႔မွာ ဘယ္ေလာက္စိတ္ဆင္းရဲရမလဲ ျပီးေတာ့ရိုးရိုးသာမန္ေနရာလဲမဟုတ္ သူ႔ရဲ ႔အခ်င္းကုိ ျမွဳပ္ႏွံထားျပီး သူတသက္လံုးၾကီးျပင္းခဲ့တဲ့ေနရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူရဲ႕မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ဘိုးဘြားမိဘေသဆံုးျပီး ျမွဳပ္ႏွံခဲ့တဲ့ေနရာ ဘာ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ အရင္စစ္အစိုးရလို ဖုန္ခါျပီးသြားမဲ့လူမဟုတ္တာေသခ်ာဘာတယ္။ ဘယ္သူေတြဘယ္လိုေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ုဳပ္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဘဲေမြးျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔နည္းတူ ဧရာ၀တီျမစ္ေရေသာက္ျပီး ဒီေလကိုဘဲရွဴလာျပီး ၾကီးလာတဲ့သူျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အရမ္းခ်စ္တဲ့ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကီးကို စုတ္ျပတ္သြားေလာက္တဲ့ထိေတာ့ သူၾကည့္မေနေလာက္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တခ်က္ေလာက္ယံုၾကည္ျပီးေစာင့္ၾကည္႔ရေအာင္လား၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အရမ္းခ်စ္တဲ့ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကီးက ပထမဦးဆံုးေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ကခ်င္ေသြးစစ္စစ္ ကခ်င္လူမ်ိဳးျဖစ္ေနလို႕ပါဘဲ။ သူလုပ္ႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာထိလဲ သူၾကိဳးစားမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင္႔မိဘာတယ္။

Post a Comment